PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 419.766 lei și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 62”:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

       -Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Oinacu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         -Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2021 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        -Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații depozitare” beneficiar AZOCHIM S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        -Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea Indicatorilor cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, pentru anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        -Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu – Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-8 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 29.04.2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        -Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea Listei de priorități pentru anul 2022 în vederea repartizării locuințelor sociale, în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unui spațiu din incinta Punctului Termic nr.64, către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii, fără plată, în proprietatea unității de cult – Episcopia Giurgiului a imobilului situat în Comuna Slobozia, Județul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

   13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41801, situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr.535/19.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării încadrării în categorii funcționale a unor străzi situate pe raza Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism.

   16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10.162/21.04.1997, încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea TINERET S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinţelor atribuite unor chiriaşi cu alte locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, din categoria „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe” în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.373/28.10.2021, Hotărârea Consiliului Local nr.473/22.12.2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.71/24.02.2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie.

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.309/30.08.2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., aferent anului 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., aferent anului 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale TRACUM S.A., aferent anului 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive – Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și  Sala de sport „Chauncey Hardy”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii, prin atribuire directă a Serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiului Giurgiu către S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca acţionar majoritar Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Asociația „Viața și Speranță 2003” din Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Fundația „THE INSTITUTE” și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, în vederea implementării Programului național ASAP de colectare selectivă a deșeurilor în unitățile de învățământ din Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.273/2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

       II.  INFORMĂRI:

 1. Informare privind adresele înregistrate la Primăria municipiului Giurgiu cu nr.2.480/18.01.2022 și cu nr.E 12.924/18.03.2022 de către PREDEAL INVESTIȚII S.R.L. și H4L MILLENNIUM REAL ESTATE S.R.L., prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local prin care să se renunțe la sarcina ce afectează terenurile (în suprafață de 30.000 mp.), respectiv „condiția de a edifica un obiectiv de interes public și anume un stadion cu funcțiuni aferente, construit la standarde UEFA”.

 2. Informare privind Proiectul de răspuns referitor la solicitarea expusă în adresele înregistrate la Primăria municipiului Giurgiu cu nr.2.480/18.01.2022 și cu nr.E 12.924/18.03.2022 de către PREDEAL INVESTIȚII S.R.L. și H4L MILLENNIUM REAL ESTATE S.R.L.

 3. Informare privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol în trimestrul I al anului 2022. 

 1. RAPOARTE:

 2. Raport de activitate al Primarului Municipiului Giurgiu pentru anul 2021;

 3. Raport privind rezultatele inventarierii patrimoniului Municipiului Giurgiu pe anul 2021.

 1. DIVERSE:

 

 Primar:   ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU

Redactat: Secretar gen. Municipiu, LILIANA BĂICEANU