Primăria municipiului Giurgiu: anunț publicitar

0
195

Nr. 35601 /22.07.2021.

ANUNŢ  PUBLICITAR

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 49-51, tel.0246 / 213627 / 215631, fax.0246 / 215405 , email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal R4852455.

2.Informaţii privind intenția municipiului Giurgiu de a contracta un credit revolving pentru  asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana, în vederea realizării de investiții publice de interes local.

Se solicită ca oferta să cuprindă: valoarea împrumutului, moneda in care se va acordă împrumutul, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor şi al celorlalte costuri ale împrumutului, precum şi calendarul împrumutului, în care să se evidenţieze distinct, tragerile, dobânzile, comisioanele si celelalte costuri aferente.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire

      ÎN CONFORMITATE CU HCLM NR. 195/14.06.2021 SI CU PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE CONTRACTARE/ GARANTARE DE FINANŢARI RAMBURSABILE INTERNE SI EXTERNE PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PENTRU REALIZAREA DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL SI PENTRU REFINANŢAREA DATORIEI PUBLICE LOCALE PS-15, EDIŢIA I, REVIZIA 0, 10.02.2017, CE CONSTITUIE ANEXA NR. 1 LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 443/15.02.2017.

Condiţiile împrumutului sunt următoarele:

-Valoare împrumut : 25.170.000 Lei.

-Maturitatea : 10 ani

-Rata dobinzii : ROBOR 3M +MARJA

Documentele de calificare care vor fi prezentate de către fiecare instituție de credit pentru a îndeplini criteriile de preselecţie sunt următoarele:

– Standarde de asigurare a calităţii

Documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului calităţii sau alte documente din care sa reiasa respectarea standardelor de calitate.

-Îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat.

Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat, în original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ( formulare tip elaborate de autoritățile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident) si traduse in limba romana.

-Îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetele locale:

Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetele locale, în original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ( formulare tip elaborate de autoritățile competente din țara în care candidatul /ofertantul este rezident) și traduse in limba romana.

-Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Autorizație de funcționare emisă de Banca Națională a României

– Situația economico-financiară:

– Bilanţul contabil pe anul 2020, vizat şi înregistrat la organele competente

– Indicatorul de lichiditate, cel puţin egal cu 1

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

– Lista principalelor  servicii de  acordare de credit in ultimii trei ani , care trebuie să conţină valori reprezentative si beneficiari ( autorităţi publice locale).

– Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care se poate intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire

Documentaţia de atribuire se va obţine de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 49-51, în baza unei solicitări, sau după site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire

Direcţia Tehnică – Biroul Achiziții Publice.

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentația de atribuire 11.08.2021.

  1. Adresa la care trebuie depuse ofertele

Ofertele se depun, în plicuri sigilate la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr.49-51, Registratură, până la data de 16.08.2021, ora 10.

4.1. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor + ora

16.08.2021, Primăria Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr.49-51, sala Parter, ora 13:00.

(Primăria municipiului Giurgiu)