Modificări în Codul fiscal: Cine va beneficia de scutiri de impozite

0
304
Un grup de oameni iese de la statia de metrou Unirii.

Codul fiscal se va modifica prin introducerea unei noi litere la articolul 60 punctul 1 care prevede scutirea de impozit pe venit a persoanelor cu handicap pentru transmiterea dreptului de proprietate imobiliară şi a dezmembrămintelor acestuia prin moştenire

Textul de lege prevede ca la articolul 60 punctul 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, introducea unei noi litere, litera e), cu următorul cuprins:e) transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire, prevăzute la art. 111, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii;

Mai exact, este vorba despre Legea nr. 104/2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Articolul 111 este partea a titlului IV – Impozitul pe venit, Capitolul IX – Venituri din transferal proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal din Codul fiscal şi preve că la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei„.

Impozitul nu se datorează în următoarele cazuri:

a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi;

c) în cazul actelor de desfiinţare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăţilor imobiliare;

d) constatarea în condiţiile art. 13 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;

e) în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru o singură operaţiune de dare în plată.