Luni, Ședință extraordinară a Consiliului local Giurgiu. Ordinea de zi

0
427

DISPOZIȚIA Nr.879/22.10.2021

În temeiul dispozițiilor articolului 133, alin.(2), lit.„a”, art.134, alin.(1), lit,,a”, alin.(2), alin.(4), alin.(5), art.135 și ale art.196, alin.(1), lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU
DISPUNE:

Art.1. (1) Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară, în data de 25 octombrie 2021, ora 1530, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa – parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Ședința Consiliului Local se va desfășura prin mijloace electronice, respectiv prin e-mail, conform art.27, alin.(28), teza a-ll-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.56/25.02021, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Locul desfășurării ședinței Consiliului Local se consideră a fi acolo unde se află Primarul Municipiului Giurgiu, Secretarul General al Municipiului Giurgiu și Președintele de ședință, respectiv în sala de ședințe proprie din Bulevardul București, nr.49-51.

Art.2. (1) Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate în format electronic pe tabletele consilierilor locali cât și la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local.

(2) Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în baza competenței acestora, conform Anexei menționate la art.1.

(3) Membrii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Giurgiu, Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu, Compartimentului Mass-Media pentru publicare în mass-media locală, Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local, iar prin grija Secretarului General al Municipiului Giurgiu se comunică consilierilor locali prin mijloace electronice.

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.879/22.10.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2021

I. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 15 octombrie 2021.

II. PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
  • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 100.000 lei de la Bugetul local al Municipiului Giurgiu, către Consiliul Județean Giurgiu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu:
  • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
  • Aviz Comisii de specialitate:
  • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
  • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

Primar
Adrian-Valentin Anghelescu