Luni, 9 ianuarie – 2023, prima ședință (extraordinară) din acest an a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Proiectul ordinii de zi…

0
720

                                      DISPOZIȚIA Nr.03 /05.01.2023

în temeiul dispozițiilor articolului 133, alin.(2), lit.,,a”, art.134, alin.(1), lit.„a”, alin.(3), lit.„b”, alin.(5), art.135 și ale art. 196, alin.(1), lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                     PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară, în data de 09 ianuarie 2023, ora 14 00, în sala de ședințe proprie din Bulevardul București, nr.49- 51, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa – parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. (1) Materialele înscrise pe proiectul Ordinii de zi pot fi consultate în format electronic pe tabletele consilierilor locali cât și la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local.

  • Proiectele de hotărâri au fost trimise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art.1.

  • Membrii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Giurgiu, Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu, Compartimentului Mass-Media pentru publicare în mass-media locală, Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local, iar prin grija Secretarului General al Municipiului Giurgiu se comunică consilierilor locali prin mijloace electronice.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Secretar General: LILIANA BAICEANU

––––––––––––––––––––––––––––––––

                      ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.3 /05.01.2023

                                            PROIECTUL ORDINII DE ZI

 PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.1/05.01.2023 privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și excedentul secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2022, precum si utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2022:

  • inițiator — Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

  • Aviz Comisii de specialitate:

  • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;