Având în vedere Ordinul nr.1 din 11 mai 2020 al Preşedintelui Tribunalului Giurgiu, aducem la cunoştinţă publică următoarele măsuri de protecţie după reînceperea activităţii:

În vederea prevenirii contaminării personalului instanţelor cu virusul Covid – 19 şi pentru buna desfăşurare a activităţii acestora, se instituie următoarele măsuri organizatorice şi administrative;

  • Accesul general în instanţe:

– persoanele din afara instanţei (avocaţi, justiţiabili, experţi, generic publicul) vor avea acces în arhive sau în alte birouri având relaţii cu publicul purtând obligatoriu mască de protecţie .

– la intrare, în zona de acces controlată de personalul de pază, se va asigura dezinfectant pentru dezinfectarea mâinilor; această activitate va fi urmărită de către personalul de pază, precum şi verificarea temperaturii, care nu trebuie să depăşească 370, la intrarea în incintă.

  • Arhive şi registratură:

– persoanele din afara instanţei (avocaţi, justiţiabili, experţi, generic publicul) vor avea acces în arhive sau în alte birouri având relaţii cu publicul purtând obligatoriu mască de protecţie.

– se interzice luarea contactului direct cu publicul a altor salariaţi ai instanţei în afara celor desemnaţi cu atribuţii în relaţia cu publicul.

– dacă există cazuri izolate în care o persoană nu deţine mască de protecţie, se află în imposibilitate de a-şi procura de îndată şi există urgenţă în permiterea accesului în arhivă/registratură, i se va pune la dispoziţie o mască de protecţie de unică folosinţă, de către grefierul registrator/arhivar, cu consemnare nume şi serie carte identitate a persoanei ( pentru justificare consum măşti). În acest scop se vor pune la dispoziţia compartimentelor având relaţii cu publicul un număr de măşti de protecţie.

– dosarele se pun la dispoziţie pentru studiu după ce persoana s-a dezinfectat obligatoriu pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie (existent permanent), fără excepţie în ce priveşte calitatea (avocat, justiţiabil, expert, etc).

– grefierul registrator/arhivar desemnat la relaţia cu publicul va purta obligatoriu mască de protecţie sau vizetă, pe perioada relaţiei cu publicul; de asemenea, se dezinfectează pe mâini periodic, cel puţin la 2 ore sau când consideră necesar.

– pardoseala din arhive, în partea în care are acces publicul, precum şi uşa, masa de studiu, pupitrul (unde există) se spală/dezinfectează la 2 ore pe perioada lucrului cu publicul, precum şi la sfârşitul programului de lucru. Restul pardoselii din arhive se spală obligatoriu zilnic cu dezinfectant pe bază de clor.

– accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc., pentru studiul dosarelor se face cu respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului, în funcţie de fiecare spaţiu de arhivă concret; numărul persoanelor ce au acces concomitent în birourile destinate lucrului cu publicul va fi stabilit de către preşedintele instanţei.

– se va asigura la toate instanţele panouri de protecţie din plexiglas pentru relaţia grefier arhivar/registrator – justiţiabil, sens în care s-au luat măsurile administrative necesare.

– se va solicita justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.

1.3.  Sala de şedinţă.

– accesul publicului în sala de şedinţă se face purtând obligatoriu mască de protecţie.

– se evită contactul direct şi apropierea grefierului de ceilalţi participanţi.

– grefierul de şedinţă se dezinfectează obligatoriu pe mâini înainte de şedinţă, şi, dacă consideră necesar, şi în timpul şedinţei, în funcţie de frecvenţa contactului indirect cu alte persoane.

– persoanele care solicită dosare la studiu în cursul şedinţei se dezinfectează obligatoriu pe mâini, cu dezinfectant pus la dispoziţie de instanţă, aflat în sala de şedinţă.

– pupitrul martorului se dezinfectează la 4 ore dacă este folosit, şi oricum zilnic.

– sala de şedinţă va fi aerisită între şedinţele de judecată, sau, în cazul şedinţelor de lungime mare, la un interval de 4 ore.

– pardoseala sălii de şedinţă se spală zilnic cu dezinfectant pe bază de clor; se dezinfectează zilnic zona uşilor cu care iau contact persoanele (drucărele -„clanţa” uşii, zona adiacentă, muchia uşii).

– pupitru complet de judecată, birou procuror, avocaţi, grefier se dezinfectează zilnic.

– boxa persoane private de libertate se dezinfectează zilnic, dacă a fost folosită.

– persoanelor private de libertate li se asigură mască de protecţie, dacă nu au, cu notare nume şi număr dosar, prin grija grefierului de şedinţă, care va avea la dispoziţie un număr de măşti de protecţie de unică folosinţă.

– aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia; măsura va fi dirijată de grefierul de şedinţă înainte de începerea şedinţei de judecată, iar, la nevoie, de preşedintele completului de judecată.

– părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştiinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare (unde există), prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei . Accesul se va realiza, ca principiu, în perioada în care se judecă dosarul anterior, astfel încât să se evite timpii de aşteptare a prezentării părţilor la strigarea dosarului.

– se va asigura la toate instanţele panouri de protecţie din plexiglas între public şi instanţă/grefier şedinţă, procuror, sens în care s-au luat măsurile administrative necesare.

– se va solicita justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.

1.4.Activitatea personalului instanţelor.

– se va urmări respectarea distanţei de protecţie socială între persoane, şi evitarea contactelor directe;

– se va realiza dezinfectarea pe mâini înainte şi după lucrul cu dosare sau alte materiale care trec şi pe la alte persoane, prin spălare (apă, săpun) sau cu dezinfectant.

– dezinfectarea biroului (mesei) de lucru şi calculatorului prin grija personală a utilizatorului;

– purtarea măştilor de protecţie şi, dacă se impune, a mănuşilor de protecţie, – automonitorizarea cu privire la contactul cu persoane despre se poate aprecia că prezintă riscul de a fi contaminate cu Covid-19 (venite din străinătate, venite din zone din ţară în care s-a instituit carantină generalizată, aflate în carantină ori care prezintă simptome Covid – 19;

– automonitorizarea cu privire la simptome proprii dintre cele manifestate la contaminarea cu Covid – 19 (febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie).

– anunţarea imediată a şefului ierarhic despre existenţa situaţiilor de mai sus şi autoizolarea de colegi, autoizolarea la domiciliu până se clarifică situaţia. În paralel preşedintele instanţei va dispune măsurile organizatorice necesare.

– verificarea temperaturii corporale a personalului în cazul unor simptome de îmbolnăvire cu Covid – 19 ori la solicitare, şi, dacă se apreciază de preşedinte, periodic, de către grefierul şef instanţă/secţie ce are în gestiune termometru specific;

– în cazul sesizării de către personalul de pază ori de către grefierul de şedinţă, grefierul arhivar, completul de judecată, a faptului că un justiţiabil aflat în incinta instanţei prezintă simptome de îmbolnăvire cu Covid – 19 (tuse, stare febrilă, etc.) se va verifica şi acestuia temperatura corporală, în vederea evaluării măsurilor de luat (ex. solicitarea de a părăsi instanţa, amânarea cauzei, etc.).

– se va intensifica activitatea de scanare a documentelor şi crearea dosarului electronic, precum şi de solicitare a datelor de contact electronic astfel încât corespondenţa instanţă-părţi/avocaţi să se realizeze cât mai mult în formă electronică, iar părţile/avocaţii să poată studia dosarele fără a se prezenta fizic la instanţă;

– se va organiza şi intensifica activitatea de curăţenie prin dezinfectarea pardoselilor, toaletelor, uşilor, altor părţi de mobilier cu care personalul intră în contact, aerisire birouri.

1.5.Măsuri pentru judecata cauzelor:

– citarea părţilor, martorilor, etc., cu menţiunea de a se prezenta la instanţă echipaţi cu mască de protecţie.

– programarea judecării dosarelor pe intervale orare, şi citarea în această modalitate a părţilor, anunţarea avocaţilor, etc. Se solicită fiecărui complet de judecată să estimeze numărul cauzelor ce pot fi judecate într-un interval orar de o oră, gruparea dosarelor pe intervale orare de câte o oră şi citarea părţilor pentru începutul intervalului orar în care urmează a se judeca dosarul respectiv.

– crearea listei de şedinţă în ordinea orelor programate şi afişarea în acest mod, inclusiv la uşa exterioară a instanţei, pentru a se evita aglomerarea persoanelor în incinta instanţei.

– apelarea dosarelor în ordinea listei de şedinţă, şi excepţional în afara acestei ordini când toate părţile sunt prezente ori judecata se face fără citarea părţilor, cauza se amână fără dezbateri, etc.

– în cauzele penale, aplicarea în continuare, în măsura posibilului, a dispoziţiilor privind desfăşurarea judecăţii prin video-conferinţă, evaluarea acestui aspect revenind fiecărui complet de judecată;

– pentru cauzele înregistrate în perioada de urgenţă rămase suspendate, fiecare complet de judecată va dispune măsurile de stabilire a termenelor de judecată urmărind echilibrarea şedinţelor de judecată, evitarea aglomerării cauzelor pe şedinţă, citarea pe ore.

– judecătoriile vor stabili, anterior datei de 15 mai 2020, numărul dosarelor ce trebuie înaintate către tribunal în căile de atac, în vederea înaintării acestora pe loturi zilnice, astfel încât să nu afecteze activitatea personalului arhivelor; numărul şi modalitatea concretă vor fi stabilite de comun acord cu preşedintele/vicepreşedintele tribunalului;

– urmărirea aplicării principiilor celerităţii şi soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, evaluarea judicioasă a timpilor de acordare a cuvântului pentru concluzii, a relevanţei probelor propuse pentru soluţionarea cauzei, urmărirea evitării situaţiilor de amânare nejustificată a cauzelor, etc., astfel încât să se obţină diminuarea stocurilor de dosare aflate pe rol.

Măsurile pot suporta modificări în funcţie de evoluţia epidemiologică.

Toate aceste informații ne-au fost puse la dispoziție, printr-un comunicat, prezentat integral, de către reprezentanții Tribunalului și ai Judecătoriei Giurgiu.

(Jurnal)