Ce vor vota consilierii locali în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Giurgiu din data de 20 decembrie 2022

0
612

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu din data de 20 decembrie 2022:

I. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Costache Robert – Andrei, validat prin încheierea din data de 07.12.2022 pronunțată de Judecătoria Giurgiu în dosarul nr.17543/236/2022.

II. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr.373/19.10.2022 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Giurgiu, pentru perioada 2021 – 2027:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.394/02.11.2022 privind aprobarea nivelului minim al taxelor de închiriere a spațiilor/activelor/terenului din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru anul 2023:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

      – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

      – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.446/08.12.2022 privind aprobarea dării în administrarea societăţii GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în reorganizare, a unor obiecte de inventar:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

       – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.392/02.11.2022 privind stabilirea valorii chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Municipiul Giurgiu, pentru anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.393/02.11.2022 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.443/08.12.2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Ștefan cel Mare, nr.2, Municipiul Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.444/08.12.2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării, nr.9, Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.445/08.12.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.447/09.12.2022 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 41801, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.448/09.12.2022 privind stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 838,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Drumul Serei, adiacent nr.39:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.449/09.12.2022 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în șoseaua Portului, FN:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.455/13.12.2022 privind modificarea Hotărârii nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.456/13.12.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Nicolae Droc Barcian, adiacent Bloc MUV 1:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.457/13.12.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.41752, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul București, adiacent Bloc 61/2D:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.458/13.12.2022 privind aprobarea vânzării directe a unui teren în suprafață de 4.814 mp., situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua București, FN, adiacent Romtelecom:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.452/12.12.2022 privind prelungirea duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare, la Contractul nr.50.165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.453/12.12.2022 privind aprobarea valorii actualizate a Proiectului cu titlul Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137490:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.459/13.12.2022 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare ale performanțelor profesionale individuale ale doamnei Băiceanu Liliana – Secretar General al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.460/13.12.2022 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.450/10.12.2022 privind acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între E-Distribuție Muntenia S.A. și Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.451/10.12.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu – Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”, pentru exprimarea votului cu privire la documentele indicate în adresa nr.231/06.12.2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.461/13.12.2022 privind modificarea tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la societatea PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.462/13.12.2022 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.332/27.10.2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

 III.  INFORMĂRI:

 1. Nota de informare nr.56.346/12.12.2022 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol în trimestrul IV al anului 2022.

IV.  DIVERSE

(Primăria municipiului Giurgiu)