Așa cum bine știți, Consiliul Județean Giurgiu a elaborat Strategia de Dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027.

Elaborarea strategiei se bazează pe date statistice și studii, cât și pe opiniile cetățenilor municipiului Giurgiu.

În acest sens, documentul este supus consultării publice în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară a consiliului județean până la termenul limită de 13 august 2021.

Consultare publică privind Strategia de Dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 – TERMEN LIMITĂ 13.08.2021

Planul Strategic Instituțional 2021 – 2027 al Consiliului Județean Giurgiu este elaborate în cadrul proiectului “i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817, implementat de UAT Județul Giurgiu și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

U.A.T. Județul Giurgiu, prin propunerea de a realiza Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 și a Planului Strategic Instituțional 2021 – 2027, își dorește un management orientat spre performanță ce implică planificare strategică și bugetară multi-anuală pornind de la programe, asigurarea participării informate la decizie nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice.

Orice cetățean (parte interesată) al județului Giurgiu și nu numai, este rugat să transmită propuneri/amendamente/sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027”, în termen de 10 zile calendaristice de la afişare, la adresa: Consiliul Județean Giurgiu, Bulevardul Bucureşti, nr.10 sau e-mail: iREM.cjgiurgiu@gmail.com

Persoană de contact: Nicu MARDALE – Asistent planificare strategic

Prezenta invitație este parte a procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021- 2027.

(Jurnal)