Consultare publică privind ”Strategia comună de securitate a traficului pentru regiunea CBC Giurgiu-Ruse”- TERMEN LIMITĂ 23.08.2021.

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică Proiectul de hotărâre nr. 182 din 20.07.2021 privind aprobarea “ Strategiei comune de securitate a traficului pentru regiunea CBC Giurgiu-Ruse ” însoțit de următoarele documente:

  • referatul de aprobare nr. 12599 din 20.07.2021 al președintelui;
  • raportul de specialitate nr. 12631 din 21 iulie 2021 al Compartimentului Control intern și managementul calității;
  • Strategia comună de securitate a traficului pentru regiunea CBC Giurgiu-Ruse;

Strategia comună de securitate a traficului pentru regiunea CBC Giurgiu-Ruse este elaborată în cadrul proiectului Investing in road safety and improving the connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T transport network”, codROBG-418, implementat de UAT Județul Giurgiu în calitate de partener și finanțat în cadrul programului INTERREG V A ROMÂNIA-BULGARIA, proiect implementat în parteneriat cu municipalitatea Ruse din Bulgaria.

U.A.T. Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, prin activitatea de elaborare a Strategiei comune de securitate a traficului pentru regiunea CBC Giurgiu-Ruse în cadrul proiectului “Investing in road safety and improving the connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T transport network”, cod ROBG-418, își dorește să consolideze conectarea regiunii prin îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii rutiere de ambele părți ale graniței și dezvoltarea unor planuri și a unor măsuri comune pentru gestionarea acestora, fapt ce va genera un efect pozitiv considerabil asupra vieții socio-economice în zona transfrontalieră, îmbunătățind așadar accesibilitatea la rețeaua TEN-T.

      Strategia comună de securitate a traficului pentru regiunea CBC Ruse-Giurgiu și a unui plan comun de măsuri de creștere a siguranței traficului la nivelul regiunii transfrontaliere Giurgiu-Ruse, cu scopul dezvoltării unui management de trafic mai sigur și eficient este un document programatic transfrontalier, la implementarea căruia urmând să participe instituțiile relevante din județul Giurgiu și districtul Ruse.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară a consiliului județean din luna august 2021.

    Orice cetățean (parte interesată) al județului Giurgiu și nu numai, este rugat să transmită propuneri/amendamente/sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ privind aprobarea “ Strategiei comune de securitate a traficului pentru regiunea CBC Giurgiu- Ruse”, în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, la adresa: Consiliul Județean Giurgiu, Bld. București, nr.10 sau e-mail: cmusat2006@yahoo.com.

Persoana de contact: Elena Dumitrașcu – Expert evenimente și elaborare strategie.

Această invitație este parte a procesului de elaborare a Strategiei comune de securitate a traficului pentru regiunea CBC Giurgiu-Ruse.

(Consiliul Județean Giurgiu)