ANUNŢ  PUBLICITAR – Primăria Municipiului Giurgiu

0
873

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU NR.68.866/01.08.2023

 

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Municipiul Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti nr. 49-51, Județul Giurgiu, tel. 0246/211.627, fax 0246/215405, email [email protected], cod fiscal 4852455.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Spațiu în suprafaţă utilă de 55,47 mp., cotă parte comună din părțile de utilitate comună, în suprafață de 27,706 mp. și teren aferent în suprafața de 110,315 mp., identificat cu număr cadastral 36341 – C1-U1, înscris în Cartea funciară nr. 36341 – C1-U1, aparținând domeniului public al Municpiului Giurgiu, situat în intravilanul municipiul Giurgiu, incinta Dispensarului nr.5-9 din strada Ierusalim 3000, județul Giurgiu, conform H.C.L. al municipiului Giurgiu nr203/27.07.2023 și O.U.G. 57/2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă de la sediul Municipiului Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte,  Municipiul Giurgiu, Giurgiu, B-dul  Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 

119 lei/exemplar care se achită în numerar la Directia de Taxe si Impozite Locale Giurgiu, sau în cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Giurgiu, cod fiscal 4852455.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.08.2023, ora 10:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.08.2023,ora 16:30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura  Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Fiecare participant depune un singur exemplar de ofertă într-un plic sigilat.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

29.08.2023, ora 14:00,  Municipiul Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, Sala Parter.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Giurgiu – Secţia Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu str. Episcopiei, nr. 13, Jud. Giurgiu tel. 0246/212.725, fax: 0374/093.347, e-mail: [email protected].

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

01.08.2023

 DIRECȚIA PATRIMONIU,

PRIMAR:      Anghelescu Adrian                                                               

DIRECTOR EXECUTIV:  Trăistaru Cristian

ÎNTTOCMIT: Stan Livia