Află cum poți beneficia de anularea accesoriilor bugetare principale restante la 31 martie 2020, către DITL Giurgiu

0
137

Consiliul Local al municipiului Giurgiu întrunit în ședința ordinară în data de 27 noiembrie a hotărât instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Giurgiu.

Astfel, s-a aprobat anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Giurgiu, conform procedurii de acordare a anulării accesoriilor prevăzută în Anexa alăturată.

De asemenea, s-a aprobat procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Giurgiu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a comunicat Instituției Prefectului- Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire, s-a afișează la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, postat pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu și publicată în mass – media locală, pentru aducerea la cunoștință.

Anexa la H.C.L. nr. /2021

Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al municipiului Giurgiu

Art. 1. Dispoziții generale. Sfera de aplicare

 • Prezenta procedură se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice, care, la data de 31 martie 2020 inclusiv, au obligații bugetare principale restante către Municipiul Giurgiu.

 • Prezenta procedură NU se aplică debitorilor pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de Consiliu Local privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu, s-a deschis procedura insolvenței.

 • Prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:

 1. obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv,

 2. diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 3 I martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (I) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale;

 3. obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal local sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil. în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 4. alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

 • Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

 1. obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 2. obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 • Sunt considerate restante la data de 3 1 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • Pentru obligațiile prevăzute la alin. (4) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. în acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

 • Accesoriile achitate de către contribuabili până la data intrării în vigoare acestei proceduri, nu se restituie.

 • Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Giurgiu, de la data aprobării prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv – data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii.

Art. 2 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

Se anulează toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

-toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

-sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

-debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

-debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Art. 3 Solicitarea de acordare a amânării la plată a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020.

 • Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 • Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 1. datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este căzut, domiciliul fiscal, cod numeric personal/codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

 2. obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor de plată bugetare principale restante la 31 martie 2020;

 3. data și semnătura contribuabilului / reprezentantului legal / reprezentantului fiscal / împuternicitului.

 • După primirea notificării prevăzute la alin. (1), Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale. In cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate.

 • Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (I):

 1. toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. în acest caz, organul fiscal, Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, emite Decizie de amânare la plată a tuturor accesoriilor (Anexa 1 la prezenta Procedură);

 2. procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

 3. obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare u accesoriilor și data emiterii Deciziei de soluționare a cererii.

Decizia de amânare la plată a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:

 1. la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

 2. la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Art. 4 Efecte cu privire la popririle instituite de Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu.

 • Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

 • Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și data de 3 I ianuarie 2022 inclusiv.

Art. 5 Procedura de acordarea a anulării accesoriilor aferente obligațiilor de plată

 • Un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante potrivit prezentei proceduri în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 2-3, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

 • Anularea accesoriilor se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a majorărilor de întârziere, depusă la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, prin oricare din modalitățile prevăzute de lege, fără anexarea altor înscrisuri.

 • Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 2.

 • Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde următoarele:

 1. a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal / reprezentantului fiscal / împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, cod numeric personal, numărul de telefon/fax ai acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

 2. obiectul cererii, respectiv intenția de a beneficia de anularea accesoriilor prevăzute la art. 1 alin. (2);

 3. data și semnătura contribuabilului / reprezentantului legal / reprezentantului fiscal / împuternicitului.

 • în baza cererii de anulare a accesoriilor, Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta procedură și emite Decizia de anulare a accesoriilor sau, după caz, Decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzute în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4, la prezenta Procedură.

 • Contribuabilii care nu au notificat Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu conform art.3 alin. (1) pot beneficia de anularea la plată a accesoriilor prevăzute la art. 1 alin. (3), dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 2.

 • Pentru a beneficia de anularea accesoriilor prevăzute la art. 1 alin. (3), contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să notifice Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu potrivit art. 3.

Art. 6 Dispoziții finale

 • Deciziile prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. a) și art.3 alin. (7) lit. a), precum și la art. 5 alin. (5) se emit de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu în doua exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

 • La solicitarea contribuabililor, Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, are obligația să clarifice eventualele neconcordanțe existente între evidența acestora și evidența fiscală, întocmind în acest sens o decizie de modificare a deciziei de amânare, prevăzută în Anexa nr. 5 la procedură. Facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezenta procedură își menține valabilitatea și în următoarele cazuri:

  1. în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

  2. în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală, organul fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.

(Jurnal)