ANUNŢ PUBLICITAR

0
614

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU nr. 38.550/11.08.2021

 

ANUNŢ  PUBLICITAR

 

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, Jud. Giurgiu,  tel.0246.213.588 /213.747, fax. 0246.215.405, email: [email protected], cod fiscal: 4852455,

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Terenul în suprafaţă de 300,00 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90A, identificat prin cartea funciară nr.37412, conform OUG 57/2019 și HCL nr.174/25.05.2021.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Jud. Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 

Valoarea documentaţiei este de 100 lei la care se adaugă TVA si se achită în numerar la Directia de Taxe si Impozite Locale Giurgiu, sau cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.08.2021, ora 13.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.09.2021,ora 1630.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Fiecare participant depune o singură ofertă în original.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

07.09.2021, ora 13:00, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, sala Parter.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Giurgiu – secţia Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu str. Episcopiei, nr. 13, Jud. Giurgiu tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: [email protected]

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

11.08.2021.