Recent, a fost emis, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, un anunţ privind admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea ianuarie 2018.  

La concurs sunt disponibile 300 de locuri, exclusiv bărbaţi, astfel:

– subofiţer de pompieri şi protecţie civilă- 275 de locuri;

– maistru militar auto- 25 de locuri.

Candidaţilor de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în specialitatea subofiţer de pompieri şi protecţie civiă.

Durata studiilor este de 1 an.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor până la data de 5 decembrie 2017.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii şi criterii:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie declaraţi “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • Să nu fi fost destituiîi dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să aibă înălţimea minimum 1,70;
 • Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS:

 • Etapa I de selecţie:
 • Examinarea medicală;
  • Evaluarea psihologică.

   

   

  Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale de încadrare tip MAI. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI.

  Evaluarea psihologică a candidaţilor, se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene.

  • Etapa a II-a de selecţie:
  • Contravizita medicală;
  • Verificarea aptitudinilor fizice;
  • Proba de verificare a cunoştinţelor.

  Etapa a doua de selecţie (concursul de admitere) se desfăşoară în perioada 13-21 ianuarie 2018, potrivit calendarului admiterii, astfel:

  Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip  MAI, precum şi în verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi observarea directă a existenţei semnelor particulare sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

  Verificarea aptitudinilor fizice  a candidaţilor se realizează conform probelor şi baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.

  Proba de verificare a cunoştinţelor constă într-un test grilă, susţinut în data de 20 ianuarie 2018,  la disciplina matematică.

  Aprecierea se face prin calificativ: “ADMIS” / “NEADMIS