Ședință extraordinară a Consiliului Local Giurgiu – vineri, 15 aprilie! ANEXA la Dispoziția Primarului

0
289

                              Dispoziția   Nr. 321/14.04.2022

 În temeiul dispozițiilor articolului 133, alin.(2), lit.„a”, art.134, alin.(1), lit.„a”, alin.(4), alin.(5), art.135 şi ale art.196, alin.(1), lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                            PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU

                                                     DISPUNE:

  Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în şedinţă extraordinară, în data de 15 aprilie 2022, ora 1200, în sala de şedinţe proprie din Bulevardul Bucureşti, nr.49-51, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa – parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. (1) Materialul înscris pe proiectul Ordinii de zi poate fi consultat în format electronic pe tabletele consilierilor locali cât și la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local.

           (2) Proiectul de hotărâre a fost trimis spre avizare comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în baza competenței acesteia, conform Anexei menționate la art.1.

           (3) Membrii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Giurgiu, Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu, Compartimentului Mass-Media pentru publicare în mass-media locală, Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local, iar prin grija Secretarului General al Municipiului Giurgiu se comunică consilierilor locali prin mijloace electronice.

 P R I M A R: ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU   

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE – SECRETAR GENERAL: LILIANA BĂICEANU

 


           ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.321/14.04.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI  A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU   DIN DATA DE 15 APRILIE 2022

 Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare din data de 08 aprilie 2022.

                                      PROIECTE HOTĂRÂRI:

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și cheltuieli pe anul 2022:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 

P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU

Redactat – SECRETAR GENERAL: LILIANA BĂICEANU