PROPUNERI PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU, din data de 31 august 2023

0
316

              PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU NR.76.794/29.08.2023 

  1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.273/28.08.2023 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” pentru exercitarea atribuțiilor privind aprobarea formei revizuite, modificate, actualizate și consolidate a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și a Anexelor 1 – 6, parte integrantă a acestuia și împuternicirea domnului viceprimar Muscalu Ionel, în calitatea de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Giurgiu, să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Giurgiu, privind aprobarea acestui proiect:

     – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

  1. Proiect de hotărâre nr.272/28.08.2023 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 688 mp., înscris în Cartea Funciară nr.34031:

     – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 

P R I M A R:  ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU                                Redactat:  SECRETAR GENERAL MUNICIPIU, LILIANA BĂICEANU