Proiectul Ședinței Extraordinare a Consiliului Local Giurgiu, din 30 august – 2022

0
491

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU  DIN DATA DE  30 AUGUST 2022  

PROIECTE HOTARÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.297/17.08.2022 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015 încheiat cu S.C. Liber Trans Com S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

  1. Proiect de hotărâre nr.313/26.08.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie.

         P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU                    Redactat de SECRETAR GENERAL: LILIANA BĂICEANU