Proiectul Ordinii de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu din 23 februarie 2023. Dispoziția Primarului  Nr. 122/17.02.2023

0
641

         ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.122/17.02.2023

I. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr.463/14.12.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.111 din data de 28.05.2010 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea copiilor de pe documentele arhivate și de pe documentele ce prezintă informații de interes public completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.173 din data de 30 mai 2019:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.47/15.02.2023 privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.55/16.02.2023 privind încheierea unui Acord de Cooperare între MUNICIPIUL GIURGIU, Județul Giurgiu din România și ORAȘUL ANENII NOI, Raionul Anenii Noi din Republica Moldova:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.56/16.02. 2023 privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru perioada ianuarie-septembrie a anului şcolar 2022-2023, aferente unităților de învățământ din Municipiul Giurgiu

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.45/14.02.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de aducțiune apă, tronson cuprins între șoseaua Ghizdarului – Uzina de Apă, Municipiul Giurgiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.54/15.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare  rețea de apă, inclusiv branșamente Șoseaua  Sloboziei”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.41/10.02.2023 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A și MUNICIPIUL GIURGIU:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

8.   Proiect de hotărâre nr.42/10.02.2023 privind abrogarea Hotărârii nr.238/27.06.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu situat în zona Mocănașu – Casa de Apă, către Asociația Pescarilor Profesioniști ABRAMIS 2003:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

9.  Proiect de hotărâre nr.43/10.02.2023 privind delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „Zilelor Municipiului Giurgiu” și „Sfintei Fecioare Maria” în Municipiul Giurgiu, Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie

10. Proiect de hotărâre nr.44/14.02.2023 privind darea în administrare a unui imobil situat în Ulicioara Ghiocelului, nr.2, către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

11. Proiect de hotărâre nr.46/14.02.2023 privind însușirea Studiului de specialitate și a Studiului de fundamentare pentru realizarea Pădurii – Parc:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   12. Proiect de hotărâre nr.49/15.02.2023 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 42587, situat în Aleea Fabricii de Zahăr, nr.10::

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.50/15.02.2023 privind stabilirea oportunității vânzării directe a unui teren în suprafaţă de 80,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Strada Tineretului, adiacent Bloc 106:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.51/15.02.2023 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 838,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Drumul Serei, adiacent nr.39:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    15. Proiect de hotărâre nr.52/15.02.2023 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului identificat cu număr cadastral 42165, aparținând domeniului public al Municipiul Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul București, adiacent Bloc 208/3S1, Sc.B:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.58/16.02.2023 privind aprobarea vânzării directe a unui teren în suprafaţă de 603,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălănescu, nr.8:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.28/19.01.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.57/16.02.2023 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015 încheiat cu S.C. Liber Trans Com S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.59/16.02.2023 privind aprobarea încheierii unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în reorganizare, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și Sala de sport „Chauncey  Hardy”):

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.62/16.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.61/16.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.60/16.02.2023 privind aprobarea aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pe anul 2023:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.63/17.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare strada Stejaru și străzi adiacente”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.64/17.02.2023 privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

II.  INFORMĂRI, RAPOARTE:

 1. Raportul de activitate al Direcției Poliției Locale Giurgiu, pe anul 2022;

 2. Comunicarea Tribunalului Giurgiu – Secția Civilă, privind ac’iunea formulat[ de Jude’ul Giurgiu, împotriva Municipiului Giurgiu, Consiliul Local Giurgiu și societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu, dosar nr.1971/122/2022;

 3. Întâmpinarea formulată de UAT Giurgiu în Dosarul nr.1971/122/2022 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, având ca obiect respingerea cererii de chemare în judecată formulată de UAT Județul Giurgiu;

 4. Adresa nr.814/13.02.2023 întocmită de Direcția Poliției Locale Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipilui Giurgiu la nr.15.278/14.02.2023, cu privire la solicitarea domnului consilier Pălălău Gheorghiță.

 5. Adresa nr.416/15.02.2023 a Societății GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.15.900/15.02.2023, privind solicitarea încheierii unui nou act adițional de delegare a serviciilor de administrare publică generală în piețe, târguri și oboare, ca urmare a expirării la 30.04.2023 a Actului adițional nr.1.

 6. Decizia nr.5855/2022 pronunțată de Curea de Apel București – Secția a VII – a, în Dosarul nr.1327/122/2020, obiect dosar – privind drept bursă ajutor social;

 7. Decizia nr.2750/2022 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a IX, în Dosarul nr.260/122/2020 privind anularea în parte a H.C.L. Giurgiu nr.324/28.08.2019 și anexelor 1 și 2 în ce privește Direcția Poliției Locale Giurgiu.

  III.  DIVERSE: 

P R I M A R: ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU

Redactat, Secretar General Municipiu: LILIANA BĂICEANU


 

                          D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 122/17.02.2023

          În temeiul dispozițiilor articolului 133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.„a”, alin.(3), lit.„a”, alin.(5), art.135 şi ale art.196, alin.(1), lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

               PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU DISPUNE:

         Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în şedinţă ordinară, în data de    23 februarie 2023, ora 1400, în sala de şedinţe proprie din Bulevardul Bucureşti, nr.49-51, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa – parte integrantă din prezenta dispoziție.

         Art.2. (1) Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate în format electronic pe tabletele consilierilor locali cât și la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local.

             (2) Proiectele de hotărâri au fost trimise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art.1.

             (3) Membrii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

        Art.3. Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Giurgiu, Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu, Compartimentului Mass-Media pentru publicare în mass-media locală, Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local, iar prin grija Secretarului General al Municipiului Giurgiu se comunică consilierilor locali.

 P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, Secretar general: Liliana Băiceanu