PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Extraordinare a CONSILIULUI LOCAL al Municipiului Giurgiu, din data de 16 ianuarie, 2023  

0
571

               ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.26/12.01.2023

  1. PROIECTE HOTARÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.7/11.01.2023 privind aprobarea Documentației de atribuire prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare: Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare al UAT-ului membru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” – Zona 1 din Județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”, pentru aprobarea Documentației de atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare al UAT-ului membru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” – Zona 1 din Județul Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

  1. Proiect de hotărâre nr.8/12.01.2023 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire prin aplicarea  procedurii competitive: Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului de salubrizare al UAT-ului membru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”- Zona 1 din Județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al UAT-ului membru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”- Zona 1 din Județul Giurgiu”

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

P R I M A R:

ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU 

Redactat de SECRETAR GENERAL – LILIANA BĂICEANU