PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 09 MARTIE 2022

0
373
  1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare din data de 28 februarie 2022.
  2. PROIECTE HOTARÂRI:

 – Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 

 

                       P R I M A R,

        ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU                         Redactat:                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,
                                                                                 LILIANA BĂICEANU