AcasăActualitateOrdinea de zi a ședinței ordinare a CL al municipiului Giurgiu din...

Ordinea de zi a ședinței ordinare a CL al municipiului Giurgiu din data de 27 octombrie 2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 27 OCTOMBRIE 2022

I. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr.320/ 09.09.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu locuințe individuale” beneficiar PALAS S.R.L. :

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.366/ 18.10. 2022 privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Asociația E- Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) :

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.367/18.10.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice ( faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138711 :

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.369/18.10.2022 privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.370/ 18.10. 2022 privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea Cel Bătrân din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.371/18.10.2022 privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.380/20.10.2022 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului cu titlul Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137489:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.374/19.10.2022  privind aprobarea Devizului General actualizat – faza PT, pentru obiectivul de investitii „Teren de sport multifuncțional la Școala Generală nr.6”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.368/18.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 190/26.05.2022 privind aprobarea atribuirii contractului de lucrări de montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Giurgiu” către societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.376/19.10.2022 privind aprobarea Contului de execuție consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III 2022 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.375/19.10.2022 privind aprobarea Raportului final nr. 44717/10.10.2022 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru numirea membrilor în Consiliul de administrație al acestei societăți :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.372 /18.10.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr.8 la Contractul 36550/06.08.2019 în vederea modificării Inventarului bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

13.  Proiect de hotărâre nr.183/02.05.2022 privind înfiinţarea serviciului de  administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul  Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 14. Proiect de hotărâre nr.310/22.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a terenurilor și/sau construcțiilor aparținând domeniului  privat al Municipiului Giurgiu :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.341/ 21.09.2022 privind aprobarea de atribuire denumire Stradă „MARIA TEOHARI” și includerea sa în Nomenclatorul Stradal:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.365/18.10. 2022 privind aprobarea Listei de priorități finală pentru repartizarea locuințelor, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani pentru anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat ;  

 1.   Proiect de hotărâre nr.360/17.10.2022 privind modificarea anexei la H.C.L.M. nr.261/25.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

18. Proiect de hotărâre nr.362/17.10.2022 privind modificarea anexei la H.C.L.M. nr.260/25.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.357/13.10.2022 privind modificarea componenței unei Comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr. 378/ 19.10.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Șoseaua Portului, FN :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr. 377/19.10.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 39054, situat în Municipiul Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.364/18.10.2022 privind aprobarea casării și valorificării prin vânzare a unui mijloc fix-înbrăcaminte piatră cubică străzi și a documentației de atribuire necesară organizării licitației publice deschise cu strigare :

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.363/18.10.2022 privind schimbarea temporară a destinației unei locuințe sociale și repartizarea acesteia pentru Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu :

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.361/17.10.2022 privind alocarea sumei de 146.974, 52 lei în vederea acordării cadourilor de Crăciun, preșcolarilor și elevilor din Municipiul Giurgu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.355/11.11.2022 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.356/ 13.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.381/20.10.2022 privind aprobarea Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pe anul 2022 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.382/21.10.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a două imobile ce aparțin Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.379/ 19.10.2022 privind aprobarea Devizului General si a documentatiei tehnico – economice – faza PT pentru obiectivul de investitii ”Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga, Cod SMIS 126029”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;   

 1.   INFORMĂRI:

 2. Informarea nr. 47137/21.10.2022 în atenția Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

     III.  DIVERSE:

(Primăria municipiului Giurgiu)

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
14 ° C
14 °
14 °
53 %
5.5kmh
100 %
sâm
15 °
Dum
18 °
lun
17 °
mar
17 °
mie
22 °

NOTA

Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul jurnalgiurgiuvean.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului!