AcasăActualitateJoi, 29 septembrie, Ședință Ordinară a Consiliului Local Giurgiu. Vezi care este...

Joi, 29 septembrie, Ședință Ordinară a Consiliului Local Giurgiu. Vezi care este Ordinea de zi…

 

                     Anexă la DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.745/23.09.2022                                                                          Proiectul Ordinii de zi

 1. PROIECTE HOTĂRÂRI: 
 1. Proiect de hotărâre nr. 321/12.09.2022 privind modificarea componenței Grupului Local de Lucru, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 239/28.07.2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.301/18.08.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuințe colective cu dotări de servicii complementare”, beneficiar

TOFF RESIDENCE GIURGIU S.R.L.:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.302/18.08.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter”, beneficiar TC CONSTRUCT S.R.L.:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.317/05.09.2022 privind aprobarea închirierii directe a spațiului din incinta Punctului Termic nr.35, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Șoseaua București:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.318/05.09.2022 privind darea în folosință gratuită a unui imobil situat în Bulevardul Mihai Viteazu, nr.70, către Mitropolia Munteniei și Dobrogei – Episcopia Giurgiului:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.    Proiect de hotărâre nr.331/14.09.2022 privind schimbarea temporară a destinației unei locuințe sociale și repartizarea acesteia pentru Mitropolia Munteniei și Dobrogei – Episcopia Giurgiului:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.319/05.09.2022 privind darea în folosință gratuită, către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, a unui teren intravilan, în suprafață de 4767,00 mp., situat în municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.322/13.09.2022 privind prelungirea valabilității prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință socială, ce aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.324/13.09.2022 privind schimbarea locuințelor atribuite unor chiriaşi cu alte locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, din categoria „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe” în Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.325/13.09.2022 privind aprobarea Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani pentru anul 2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.328/14.09.2022 privind avizul de principiu în vederea demarării procedurilor de cumpărare prin negociere directă a unor suprafețe de teren situate în intravilanul Municipiului Giurgiu, proprietate a S.C. OLEOMET S.R.L.:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.332/15.09.2022 privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.330/14.09.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unei construcții – Sala de sport și aprobarea raportului de evaluare, necesare scoaterii din funcțiune, casării și valorificării:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.339/20.09.2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării, nr.70, Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.337/20.09.2022 privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.338/20.09.2022 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unuia din loturi:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.323/13.09.2022 privind aprobarea alipirii unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.326/13.09.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafețe de 1,00 mp., situată în incinta Liceului Teoretic „Nicolae Cartojan” din Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.335/19.09.2022 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 966 mp, înscris în Cartea funciară nr.34031 și constituirea dreptului de acces și trecere:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.342/22.09.2022 privind încheierea unui contract de închiriere pentru locuința de necesitete din strada Dîmboviței, nr.5 (cartier Obor):

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.343/22.09.2022 privind solicitarea de trecere a unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.336/20.09.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr.7 la Contractul nr.36550/06.08.2019 în vederea modificării Inventarului bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.340/21.09.2022 privind ajustarea tarifelor practicate de către Giurgiu Servicii Publice S.A. pentru activitatea de salubrizare stradală în Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.344/22.09.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.345/22.09.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.346/22.09.2022 privind rectificarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2022:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.277/21.07.2022 privind atribuirea de denumire „Profesor Spiridon Alexandru” Pistei de atletism din incinta Parcului Tineretului din municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie.

 1. Proiect de hotărâre nr.347/23.09.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.224 din data de 30 iunie 2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

        DIVERSE

P R I M A R: Adrian-Valentin ANGHELESCU

Redactat de Secretar gen. al  Municipiului: Liliana Băiceanu

 

VREMEA

Giurgiu
cer senin
11.7 ° C
11.7 °
11.7 °
74 %
2.7kmh
1 %
mar
25 °
mie
25 °
joi
21 °
vin
26 °
sâm
25 °

NOTA

Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul jurnalgiurgiuvean.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului!