AcasăActualitateHOTĂRÂREA Consiliului local al municipiului Giurgiu pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Municipiului...

HOTĂRÂREA Consiliului local al municipiului Giurgiu pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Municipiului Giurgiu – obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, operatorilor economici, persoanelor fizice și juridice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Municipiului Giurgiu
– obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, operatorilor economici,
persoanelor fizice și juridice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.12.710/17.03.2022;
 • raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice și Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12.724/17.03.2022;
 • avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
 • avizul comisiei buget-fmanțe, administrarea domeniului public;
 • avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
 • avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, protecției mediului, agricultură și turism;
 • Ordonanța Guvernului nr.21/2002, actualizată, privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
 • Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,cu modificări și completări ulterioare;
 • Legea nr. 101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităților;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificări și completări ulterioare;
 • prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

în temeiul art. 129, alin.(2), lit.”c” și ”d”, și art. 196, alin.(l), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind gospodărirea Municipiului Giurgiu – obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, operatorilor economici, persoanelor fizice și juridice, conform Anexei,parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.229 din 29.07.2021, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice – Compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, Direcției Juridice și Administrație Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu,Direcției Poliției Locale, se va posta pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu și se va publica în mass-media locală pentru aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri.

REGULAMENT
privind gospodărirea Municipiului Giurgiu – obligațiile și răspunderile
instituțiilor publice, operatorilor economici, persoanelor fizice și juridice

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Art.1 Prezentul Regulament stabilește obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, operatorilor economici și persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire a localității, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul Municipiului Giurgiu.

Art.2 Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul Municipiului Giurgiu, buna gospodărire a acestuia și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice.

Art.3 Activitățile edilitar-gospodărești reprezintă ansamblul acțiunilor de utilitate și interes local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorității administrației publice locale, prin care se asigură buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă, precum și Înfrumusețarea localității.

Art.4 Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și Primarul Municipiului Giurgiu organizează, conduc, îndrumă, coordonează și controlează toate activitățile de gospodărire și înfrumusețare a localității, pentru păstrare a ordinii și curățeniei în Municipiul Giurgiu.

Art.5 Instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror alte spații utilizate de acestea.

Art.6 Persoanele fizice și juridice au obligația să asigure îngrijirea clădirilor și a terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de transport în comun.

CAP. II – Măsuri privind întreținerea și curățenia imobilelor și terenurilor

Art.7 Întreținerea terenurilor și imobilelor

 • Instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:
 1. să întrețină în stare corespunzătoare clădirile, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora pe care le au în proprietate sau în folosință, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea de lucrări de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;
 2. să asigure întreținerea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora;
 3. să asigure repararea și spălarea vitrinelor și a ferestrelor, înlocuirea geamurilor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate sau în folosință, inclusiv spălarea și curățarea periodică a acestora;

Art.8 Curățenia terenurilor și imobilelor

 • Instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, au următoarele obligații:
 • să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate sau în folosință, precum și pe căile de acces;
 • să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele pe care le au în proprietate sau în folosință, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare;
 • să mențină salubre terenurile pe care le dețin sau pe care le au în folosință, prin activități de toaletare/îndepărtare a vegetației și a resturilor vegetale precum și nedepozitarea altor resturi menajere, pentru a se păstra permanent curățenia acestora, dar și obligația de împrejmuire a acestor terenuri deținute pe raza Municipiului Giurgiu;
 • să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de Primărie, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;
 • să mențină curățenia trotuarelor, a căilor de acces aferente imobilelor pe care le dețin sau le au în folosință precum și a locurilor de parcare;
 • să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente imobilelor pe care le dețin sau le au în folosință;
 • Proprietarii, locatarii și chiriașii locuințelor din blocurile sau imobilele de apartamente, constituiți sau nu în asociații de proprietari, au obligația să întrețină curățenia și igiena în curți, grădini, anexe gospodărești, pe celelalte terenuri pe care le dețin sau le administrează precum și în împrejurimile acestora;

Art.9 Proprietarii, locatarii și chiriașii locuințelor din blocurile sau imobilele de apartamente, constituiți sau nu în asociații de proprietari au obligația să întrețină în stare corespunzătoare clădirile, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea de lucrări de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice.

CAP. III – Salubrizarea Municipiului Giurgiu

Art.10 Atribuțiile operatorului de salubrizare

 • Operatorul de salubrizare asigură funcționarea serviciului de salubrizare având permanent în vedere respectarea următoarelor cerințe:
 1. continuitatea serviciului public;
 2. egalitatea față de serviciul public trebuie să excludă discriminarea în deservirea membrilor comunității;
 3. liberul acces la informațiile privind serviciul de salubrizare;
 4. satisfacerea cerințelor conform contractelor încheiate între prestatori și beneficiari;
 5. funcționarea optimă în condiții de eficienta;
 6. protecția domeniului public și a mediului;
 7. protejarea sănătății populației;

Art. II Obligațiile operatorului de salubrizare:

 • Operatorul de salubrizare are obligația să respecte cu strictețe programul și traseele de ridicare a deșeurilor, să le facă cunoscute, inclusiv ziua desemnată recuperării restanțelor în cazul unor indisponibilități temporare.
 • Operatorul de salubrizare are obligația să colecteze și să transporte deșeurile cu mijloacele tehnice din dotare, care să permită o încărcare și descărcare ușoară, să fie acoperite pe timpul deplasării la rampa de gunoi, să corespundă exigențelor privind protecția mediului și sănătății populației.
 • Colectarea deșeurilor menajere, stradale și a celor de aceiași categorie de la punctele de colectare și transportul la locul dc depozitare se va realiza prin următoarele sisteme:
 1. colectarea ermetică, prin autogunoiere compactoare;
 2. colectarea în containere închise;
 3. colectarea în recipienți (pubele) de tablă sau polietilenă;
 4. colectarea în remorci dotate cu prelate;
 5. Euro-pubelele (containerele) să fie inscripționate corespunzător fiecărei categorii de deșeuri și să se asigure curățenia amplasamentelor de câte ori este nevoie.
 • Vidanjarea se realizează cu vidanje de 8 mc, deversarea se va realiza numai în punctele special stabilite din incinta stației de pompare ape uzate;
 • Salariații operatorului de salubrizare au obligația:
 1. să manevreze recipienții cu precauție, să evite pe cât posibil degajarea de praf și orice descărcare sau împrăștiere de deșeuri în altă parte decât în bena autovehiculului;
 2. să poarte echipamentul de lucru aprobat;
 3. să nu adopte atitudini ofensatoare sau să ceară, în interes propriu, plata pentru serviciul făcut.
 • În cazul unor reclamații ale beneficiarilor, acestea trebuie rezolvate cu operativitate în conformitate cu prevederile legale și ale contractelor încheiate între prestator și beneficiari.
 • Transportul trebuie efectuat pe itinerarul stabilit tară nici o staționare intermediară. Autovehiculele care colectează și transportă reziduuri urbane vor descarcă obligatoriu la groapa de gunoi.
 • Vehiculele utilizate la transportul deșeurilor vor fi dezinfectate prin spălare cu soluție de lapte de var o data pe săptămână.
 • Operatorul de salubrizare are obligația să respecte periodicitatea de ridicare convenită cu beneficiarii serviciilor de salubrizare și avizată de organele sanitare și în funcție de anotimp astfel:
 1. în anotimpul cald (1 aprilie – 1 octombrie) zilnic în zonele centrale și de la unitățile de alimentație publică (cantine, restaurante) unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe și la cel mult două zile din celelalte zone;
 2. în anotimpul rece (1 octombrie – 31 martie ) zilnic în zonele centrale și de la unitățile de alimentație publică (cantine, restaurante) unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe și Ia cel mult trei zile din celelalte zone;
 • Operatorului de salubrizare are obligația de a deservi pe toți producătorii de deșeuri menajere din teritoriul în care funcționează, care plătesc taxa aprobată de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.
 • Este interzisă depozitarea deșeurilor stradale sau depunerea lor în rețelele de canalizare, în alte instalații pentru îndepărtarea apelor uzate.
 • Toate deșeurile cu excepția celor cu regim special se depozitează în mod controlat la groapa de gunoi.

Art.12 Obligațiile producătorilor de deșeuri.

 • Instituțiile publice, persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri, cu excepția deșeurilor cu regim special, au următoarele obligații:
 1. să încheie contracte pentru colectarea deșeurilor, inclusiv pentru colectarea molozului și a altor materiale provenite din renovări, demolări sau activități de construire, cu operatorul local de salubrizare autorizat pe raza Municipiului Giurgiu, cu care Primăria Municipiului Giurgiu are relații contractuale;
 2. să dețină recipienți pentru colectarea deșeurilor, amplasați în condiții salubre, menținuți în stare bună, reparați și spălați, suficienți numeric, pentru înmagazinarea deșeurilor pe timp de minimum 2-3 zile. Aceștia vor fi umpluți numai atât cât să se poata închide capacul;
 3. să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materiale refolosibile numai în locurile special amenajate sau autorizate de Primăria Municipiului Giurgiu;
 4. să amplaseze recipienții pe sol plan în aer liber sau încăperi astfel încât preluarea lor să se facă fără greutate și pierdere de timp;
 5. să asigure căile de acces pentru mijloacele de transport astfel încât distanța dintre acestea și locul de depozitare al recipienților să fie cât mai mică posibil;

0 să asigure colectarea selectivă a deșeurilor pe care le produc, conform sistemului implementat de operatorul de salubrizare și să nu amestece deșeurile menajere cu cele reciclabile, periculoase sau cu alte tipuri de deșeuri.

 • Instituțiile publice, persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri industriale, deșeuri de la păsări și animale, deșeuri agricole, materiale refolosibile, sunt obligați să-și asigure:
 • colectarea, sortarea și depozitarea acestora;
 • transportul, neutralizarea sau valorificare acestora, ținând cont de prevederile legale în vigoare.
 • Instituțiile publice, persoanele fizice și juridice, proprietarii, locatarii și chiriașii locuințelor din blocurile sau imobilele de apartamente, constituiți sau nu în asociații de proprietari, au următoarele obligații:
 1. să întrețină curățenia și igiena în imobilele și incintele pe care le au în proprietate sau în folosință;
 2. să depună reziduurile rezultate în recipienții pentru colectarea acestora;
 3. să întrețină incintele pe care le dețin în proprietate sau în folosință, astfel încât să nu producă disconfort vecinilor.
 • Persoanelor fizice și juridice le este interzis:
 1. să depoziteze deșeurile rezultate din activități economice sau din demolări de construcții în sau lângă recipienții amplasați pe platformele de colectare a deșeurilor menajere de pe domeniul public;
 2. să ardă deșeurile direct în recipienții de colectare, precum și să le arunce în căminele de canalizare, pe terenuri virane sau pe domeniul public;
 3. să schimbe destinația încăperilor sau platformelor care au fost construite pentru depozitarea deșeurilor;
 4. să utilizeze recipienții pentru colectarea deșeurilor reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care sunt prevăzuți;
 5. desființarea sau mutarea abuzivă a platformelor de gunoi.
 • Instituțiile publice, persoanele fizice și juridice vor suporta daunele pentru pagubele provocate de deșeurile inflamabile, explozive, corozive, toxice sau surse de infecții care sunt introduse în recipienții predați prestatorului pentru transport.
 • Producătorii de deșeuri menajere (populația din sectorul casnic, agenții economici, asociațiile de proprietari și locatari, instituțiile) sunt obligați să achite prestatorului serviciului de salubrizare contravaloarea prestației în forma stabilită de Consiliul Local.

CAP. IV. Măsuri privind menținerea ordinii și curățeniei pe domeniul public

Art.13 (1) Agenții economici autorizați pentru lucrări de construcții cât și persoanele fizice care execută astfel de lucrări, au următoarele obligații:

 1. să-și împrejmuiască șantierele de construcții sau de executare a altor lucrări;
 2. să ia măsuri de întreținere corespunzătoare a căilor publice limitrofe sau cuprinse în organizarea de șantier;
 3. să evite producerea și răspândirea prafului prin stropirea cu apă a părților din clădirea în curs de demolare și a molozului încărcat în vehicule;
 4. să așeze și să mențină la locul unde se efectuează lucrările și pe toată durata acestora, până după ridicarea reziduurilor, o tăbliță prin care să se indice denumirea, sediul și numărul de telefon al executantului lucrărilor;
 5. să asigure curățirea vehiculelor la ieșirea din șantier, din stațiile de betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdării căile publice cu praf și noroi;
 6. să monteze tăblițe indicatoare de identificare a căminelor subterane (rețele de gaz, etc.)
 • Agenții economici care își desfășoară activitatea în construcții cu caracter provizoriu vor menține curățenia pe o raza de 20 metri în jurul acestora.
 • Materialele de construcții sau de orice altă natură aflate pe arterele de circulație și în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi considerate abandonate și pe baza procesului verbal încheiat de agentul constatator vor fi ridicate și transportate de către orice prestator de servicii, la solicitarea Primăriei Municipiului Giurgiu. în cazul în care este depistat proprietarul acestor materiale depozitate în condițiile de mai sus, acesta va fi sancționat contravențional.

Art.14 (1) Administratorii rețelelor de utilități publice sunt obligați ca, începând cu momentul sesizării sau autosesizării, inclusiv timpul alocat pentru obținerea avizului de execuție a lucrărilor, să:

 1. remedieze avariile la rețelele de canalizare, de gaze, de energie electrică, la conductele de alimentare cu apă potabilă, apă caldă menajeră și de distribuție a energiei termice;
 2. semnalizeze corespunzător lucrările executate pe domeniul public, conform legislației și normelor în vigoare;
 3. desfunde și să mențină în stare de funcționare gurile de scurgere a apelor pluviale;
 4. refacă amplasamentele (spații verzi, părți carosabile, trotuare) afectate de lucrări.
 • Obligațiile menționate la alin. (1) trebuie duse la îndeplinire în termenul menționat în avizul de executare a lucrărilor.

Art.15 Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații privind menținerea domeniului public într-o stare corespunzătoare de ordine și curățenie:

 • Obligații privind menținerea curățeniei pe domeniul public:
 1. să păstreze curățenia pe arterele de circulație în piețe, târguri și oboare, în parcuri, ștranduri, locuri dejoacă pentru copii și în alte locuri de agrement, săli de spectacole și în celelalte locuri publice;
 2. să asigure o permanentă stare de curățenie a locurilor pentru care dețin, în condițiile legii, acord de ocupare temporară a domeniului public;
 3. să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
 • Obligații privind menținerea ordinii pe domeniul public:
 1. să nu circule cu vehicule sau mopede pe peluzele dintre carosabil și trotuare, pe trotuare, cât și pe aleile din parcuri și cimitire, în afara vehiculelor autorizate;
 2. să nu organizeze campinguri, corturi sau să aprindă focul pe terenurile aparținând domeniului public;
 3. să nu staționeze, să oprească sau să ocupe, cu orice fel de autovehicul, spațiul verde, aleile, zonele pietonale, parcurile sau alte zone restricționate de pe domeniul public sau privat al municipiului;
 4. să nu ocupe partea carosabilă a drumurilor, parcările, trotuarele, spațiul verde de pe domeniul public sau privat al municipiului, prin expunerea spre vânzare a autovehiculelor de orice fel. Vehicul expus spre vânzare reprezintă vehiculul de orice categorie, având sau nu numere de înmatriculare, staționat pe domeniul public care poartă afișe, însemne ori alte înscrisuri privind intenția de vânzare a acestuia;
 • Persoanele fizice au obligația să păstreze în bună stare de folosință și să nu degradeze băncile, coșurile de gunoi stradale, indicatoarele, panourile de afișaj și alte asemenea dotări amplasate pe străzi, în parcuri și alte locuri publice.

Art. 16 Organizatorii adunărilor publice au obligația:

 1. să întreprindă măsuri de curățenie imediat după încheierea adunărilor publice sau manifestărilor cultural-sportive, organizate pe domeniul public;
 2. să întreprindă măsuri privind înlăturarea eventualelor pagube produse patrimoniului Municipiului Giurgiu.

Art.17 (1) Obligațiile instituțiilor publice, operatorilor economici, persoanelor fizice și juridice în perioada anotimpului rece:

 1. să curețe gheața și zăpada, imediat după depunere (în maxim 24 de ore), de pe trotuarele și rigolele din jurul imobilelor, curților, incintelor, sediilor, în fața magazinelor adiacente trotuarelor sau altor suprafețe de teren pe care le au în proprietate sau în folosință și de pe locurile de parcare pe care le dețin și să îndepărteze țurțurii de gheață de la strașină și zăpada de pe acoperiș, acolo unde aceasta are expunerea la trotuar;
 2. să împrăștie nisip, sare sau alte materiale antiderapante pe trotuarele adiacente imobilelor și curților pe care le dețin, cu orice titlu, în caz de polei sau gheață.
 • Obligațiile prevăzute la alin. (1) revin inclusiv societăților comerciale situate Ia parterul imobilelor.
 • Zăpada îndepărtată se poate depozita în grămezi amplasate la marginea trotuarului, tară a împiedica circulația pietonală.
 • Proprietarii, locatarii sau chiriașii locuințelor de tip condominiu, constituiți sau nu în asociații de proprietari, au obligația:
 1. să mențină curățenia trotuarelor, căilor de acces și a zonei verzi aferente locuințelor de tip condominiu;
 2. să îndepărteze zăpada și gheața, imediat după depunere (în maxim 24 de ore), de pe trotuarele și căile de acces din dreptul imobilelor și de pe locurile de parcare pe care la au în folosință;
 3. să împrăștie nisip, sare sau alte materiale antiderapante pe trotuarele adiacente imobilelor, în caz de polei sau gheață.
 • Este interzisă aruncarea zăpezii din curți și de pe spații verzi pe partea carosabilă.

Art.18 (1) Persoanelor fizice și juridice Ie sunt interzise:

 1. aruncarea deșeurilor menajere sau a altor tipuri de deșeuri în coșurile de gunoi stradale de pe domeniul public;
 2. căutarea și însușirea deșeurilor de orice fel din coșurile de gunoi stradale, containerele/pubelele destinate colectării deșeurilor menajere și reciclabile amplasate pe platformele special amenajate de pe raza Municipiului Giurgiu, în scopul valorificării acestora;
 3. răsturnarea sau împrăștierea gunoiului ori deșeurilor din coșurile de gunoi stradale, containerele/pubelele destinate colectării deșeurilor menajere și reciclabile amplasate pe platformele special amenajate de pe raza Municipiului Giurgiu;
 4. deteriorarea materialelor sau obiectelor necesare menținerii curățeniei Municipiului și colectării gunoiului menajer, cum ar fi coșuri de gunoi stradale, pubele, containere, tăblițe, panouri;
 5. depozitarea sau abandonarea pe domeniul public sau privat al Municipiului Giurgiu obiectelor de mobilier, obiecte și materiale sanitare, aparate electrocasnice, confecții metalice ori din alte materiale, utilaje, caroserii sau componente ale vehiculelor dezmembrate, cu excepția locurilor special amenajate;
 6. scăldatul sau spălatul în fântânile arteziene, cișmele și lacuri amenajate pe domeniul public sau privat al municipiului Giurgiu;
 7. deteriorarea marcajelor rutiere, a semnelor de circulație sau schimbarea acestora, precum și deteriorarea refugiilor pietonale;
 8. oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor pe zonele verzi, scuaruri, alveole, insule de dirijare:
 9. acoperirea cu pământ, moloz sau alte resturi materiale a ramelor cu capac și a grătarelor gurilor de scurgere;
 10. aruncarea de hârtii, bilete, resturi de țigări, coji de semințe, sticle și ambalaje metalice sau plastice pe trotuare, părți carosabile, alei, în sălile de spectacole, case de cultură, biblioteci, biserici sau alte locuri publice;
 11. degradarea zonelor verzi amenajate prin călcarea, ruperea sau tăierea florilor sau arborilor, deteriorarea împrejmuirilor, a gardurilor și a altor amenajări montate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu.
 12. rezervarea, în orice mod și pentru orice scop, prin împrejmuire, marcare, trasare sau orice alt mijloc, a terenurilor aparținând domeniului public, fără a deține autorizație legală;
 13. murdărirea prin desenare, în orice mod sau cu inscripții tip graffitti a fațadelor clădirilor, gardurilor, stațiilor mijloacelor de transport în comun, stâlpilor electrici, mobilierului urban, monumentelor și statuilor aflate în proprietatea Municipiului Giurgiu.
 • În desfășurarea activității, agenților economici, persoanelor fizice sau juridice, le sunt interzise:
 1. depozitarea pe trotuare a mărfurilor, ambalajelor și a altor obiecte care dăunează esteticii stradale ori care împiedică desfășurarea normală a traficului pietonal;
 2. expunerea mărfurilor și ambalajelor în afara spațiilor comerciale precum și comercializarea mărfurilor în afara acestor spații, a produselor agroalimentare sau nealimentare direct pe sol;
 3. extinderea spațiilor de expunere a mărfurilor în afara tarabei sau pe căile de acces și circulație din incinta piețelor, târgurilor sau bazarelor.
 • Menținerea și protejarea echipamentelor și mobilierului urban. Persoanelor fizice și juridice le sunt interzise:
 1. deteriorarea chioșcurilor de agrement, a băncilor, a coșurilor de gunoi stradale, a ansamblurilor de joacă precum și a altor asemenea dotări amplasate pe străzi, în parcuri, inclusiv a celor amenajate în spațiile dejoacă pentru copii și în alte locuri publice;
 2. folosirea echipamentelor de joacă pentru copii de către persoane care nu se încadrează în limitele de vârstă și greutate indicate pe acestea și pe panourile de atenționare amplasate în perimetrul locurilor de joacă;

CAP.V. Măsuri privind igiena publică și protecția mediului

Art.19 (1) Obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice privind protecția mediului:

 1. să manipuleze (încărcarea, descărcarea, transportul, depozitarea, aruncarea, etc.) materiale generatoare de praf, ambalate în saci/containere speciale astfel încât să nu producă poluare prin emisia de pulberi sedimentabile și să nu le depoziteze decât în locurile special amenajate de către Primăria Municipiului Giurgiu;
 2. să nu efectueze reparații asupra autovehiculelor care prin natura lor produc zgomot și deranjează vecinii, pe spații verzi sau în alte locuri de pe domeniul public, decât în cele amenajate și autorizate pentru desfășurarea unei activități de prestări servicii către populație;
 3. aducerea la starea inițială a zonelor verzi afectate de lucrări edilitar – gospodărești inclusiv prin gazonarea, plantarea de flori sau gard viu de către cei autorizați să efectueze lucrarea, în cazul în care acestea au fost afectate.

(2) Să respecte întocmai măsurile stabilite de Primăria Municipiului Giurgiu pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuința proprie astfel încât:

 1. a) să nu creeze disconfort vecinilor prin depozitare de materiale colectate din locurile special amenajate de depozitare a gunoiului menajer;
 2. b) să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității prin substanțele degajate în aerul respirabil, atunci când mirosul lor este persistent, dezagreabil și este sesizabil olfactiv.

(3) Instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice le este interzis:

 1. să ardă materialele din cauciuc, plastic, textile, resturi vegetale, alte materiale, în mediul deschis sau în incinte;
 2. să polueze apele de suprafață prin spălarea vehiculelor sau altor obiecte de uz gospodăresc sau de orice altă natură;
 3. să arunce sau să depoziteze pe maluri sau în albiile râurilor, apele de suprafață sau în lacuri a deșeurilor menajere, a ambalajelor reciclabile sau a orice altfel de deșeuri;
 4. deversarea din vidanje în rețelele de colectare a apelor pluviale sau de canalizare aparținând municipiului Giurgiu cât și pe malurile sau în albiile râurilor, a apelor de suprafață sau lacurilor;
 5. răspândirea sau scurgerea direct pe sol (străzi, terenuri virane) a apelor uzate menajere și a celor de la cișmelele imobilelor;
 6. spălarea vehiculelor pe străzi sau în alte locuri publice;
 7. mutarea sau deteriorarea tăblițelor indicatoare de identificare a căminelor subterane;
 8. folosirea apei din fântânile publice și bazinele fântânilor arteziene în orice scop, cu excepția persoanelor autorizate în vederea efectuării lucrărilor de întreținere sau reparații.

Art. 20 Menținerea curățeniei în domeniul transportului.

Agenții economici ce efectuează servicii de transport sunt obligați:

 1. să asigure condiții corespunzătoare de curățenie și igienă în mijloacele de transport pe tot parcursul cât acestea sunt în circulație;
 2. să asigure curățirea căilor publice după efectuarea operațiilor de încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport;
 3. să asigure încărcarea și etanșarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăștierea lor în timpul transportului și murdărirea sau degradarea căilor publice;
 4. să interzică punerea în circulație a vehiculelor de orice fel. care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condițiile de curățenie sau igienă ori care poluează atmosfera.

CAP. VI. Măsuri privind creșterea și îngrijirea animalelor

Art.21 Pe teritoriul Municipiului Giurgiu este permisă creșterea animalelor domestice și a păsărilor de curte în zonele C și D stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu prin Hotărârea nr. 173/31.05.2007 privind încadrarea terenurilor din intravilanul Municipiului Giurgiu, pe zone de impozitare.

Art.22 Creșterea și întreținerea animalelor.

(1) Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

 1. să asigure circulația animalelor cu însoțitor;
 2. să nu lase libere sau să sacrifice animalele în piețe sau alte locuri publice;
 3. să asigure hrănirea animalelor numai în locurile amenajate pentru staționare și să ridice murdăriile rămase după staționare;
 4. să nu pășuneze vitele în parcuri sau alte locuri. în afara celor destinate acestui scop;
 5. să nu lase libere animalele și păsările în parcuri, grădini publice, zone verzi, cimitire și pe platformele de depozitare a reziduurilor menajere.
 • în curțile de folosință comună, câinii vor fi ținuți legați ziua și noaptea, la minim 10 m de spațiul de locuit. Toți câinii mai mari de 6 luni existenți pe teritoriul Municipiului Giurgiu vor fi vaccinați contra turbării în fiecare an, tară a depăși intervalul de 1 cu mai mult de 3 zile. Vaccinarea va fi atestată prin carnetul de sănătate pe care deținătorul îl va prezenta organelor de control.
 • Prestatorul de servicii de ecarisaj are obligația să prindă câinii în stare de vagabondaj, conform reglementărilor legale în vigoare, acordând o atenție deosebită când acest lucru este cerut de către organele sanitare, sanitar-veterinare, sau de persoanele fizice.
 • Este interzisă circulația liberă pe raza Municipiului Giurgiu a câinilor fără lesă și botniță, precum și intrarea cu câini în localurile publice, magazine și mijloace de transport. Nu vor fi supuși acestui regim câinii de serviciu ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și câinii de vânătoare recunoscuți ca atare de Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, cu medalion și pe baza autorizației eliberate de dispensarul veterinar teritorial.

Art. 23 (1) în Municipiul Giurgiu adăposturile pentru creșterea animalelor și a păsărilor de curte, în curțile persoanelor particulare, se amplasează la cel puțin 10,00 m. de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor, conform prevederilor art.15 din O.M.S. nr.l 19/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

(2) Deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte, constituite în microferme, este permisă, în Municipiul Giurgiu, numai după obținerea tuturor autorizațiilor necesare.

Art.24 Este interzisă creșterea animalelor domestice și a păsărilor de curte pe domeniul public al Municipiului Giurgiu.

Art.25 Amplasarea adăposturilor pentru animale, inclusiv comunitare, se face în conformitate cu prevederile art.11 din O.M.S. nr.l 19/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, numai în baza autorizației de construire, conform Legii nr.50/1991, republicată și completată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Art.26 (1) Deținătorilor de animale din sectorul gospodăriilor populației, le sunt interzise:

 1. pășunatul animalelor pe teritoriul Municipiului Giurgiu și circulația acestora pe drumurile publice;
 2. creșterea în blocuri de locuințe a păsărilor și animalelor pentru consum, piele sau blană, a albinelor, viermilor de mătase și asimilate acestora, cu excepția animalelor de companie (câini sau pisici).

(2) Locatarii de la blocuri, deținători de animale (câini, pisici etc.) au obligația să ia toate măsurile corespunzătoare în vederea eliminării disconfortului fizic și/sau psihic creat colocatarilor sau vecinilor prin numărul, agresivitatea și/sau zgomotul produs de animale sau prin lipsa igienizării, prin îndepărtarea mizeriei sau mirosurilor neplăcute venite de la animale.

CAP. VII – Alte dispoziții

Art.27 (1) împuterniciții municipalității, cu acordul proprietarilor sau a deținătorilor drepturilor de folosință, vor avea acces pe terenuri și în incinte pentru a verifica respectarea prevederilor din acest Regulament.

(2) Dacă, urmare a controalelor efectuate, dispozițiile împuterniciților municipalității nu sunt respectate în termenul fixat de agentul constatator, aceștia vor aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Regulament.

CAP. VIII. Răspunderi și sancțiuni

Art.28 (1) în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art.8, alin. (1), lit. a), b), f) și art. 12, alin. (1), lit. d) în termenele notificate de Primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, Primarul poate aproba executarea de către autoritatea administrației publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare. Lucrările se efectuează în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii.

(2) în toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, primarul solicită autorizarea instanței judecătorești competente, prin ordonanță președințială. dată cu citarea părților.

Art.29 (1) în cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. c), dacă un vehicul ocupă sau staționează pe domeniul public, în alte locuri decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, poliția locală dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului.

(2) Ridicarea vehiculelor se va face conform H.C.L.M._____________ .

Art.30 (1) Neîndeplinirea obligațiilor și încălcarea prevederilor prevăzute de prezentul Regulament constituie contravenție și se sancționează, după cum urmează:

 1. cu amendă de la 400 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit.a) și c);
 2. cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice și de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit.b);
 3. cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) și art. 14 alin.(2);
 4. cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei, încălcarea de către operatorul de salubritate a obligațiilor prevăzute Ia art.11 alin. (1), (2), (4), (5), (7), (9) și cu amenda de la 2.000 la 2.500 lei a obligațiilor prevăzute la art.ll alin. (10), (11), (12);
 5. cu amendă de Ia 400 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b), d), e), și f);
 6. cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) și c), alin. (2) și alin. (4);
 7. cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 800 lei la 1.500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (3) lit. a) și b);
 8. cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (3) lit. c);
 9. cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, pentru încălcarea prevederilor art.13 alin. (1), (2) și (3), art.14 alin. (1), art.16, art. 18 alin. (3) și art. 19 alin. (3), lit. b), e) și g);
 10. cu amendă de la 500 lei la 1.000 Iei pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3);
 11. cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (2), lit. b), art. 19 alin. (1) și (2), art.20, art.23, art.24 și art.26;
 12. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru utilizatorii români care au încălcat prevederile art.15 alin. (2), lit. c) și d). Procesul-verbal de contravenție se va întocmi și în lipsă, pe numele proprietarului identificat după numărul de înmatriculare, prin accesarea bazei de date DRPCIV-MAI, la care Direcția Poliției Locale Giurgiu are acces.
 13. cu amendă de la 200 lei la 500 lei persoanele fizice și de la 1.000 lei la 2.500 lei persoanele juridice pentru încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1), (2) și (3);
 14. cu amendă de la 200 lei la 500 lei persoanele fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei persoanele juridice pentru încălcarea prevederilor art. 17 alin. (4) și (5);
 15. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei persoanele fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei persoanele juridice pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1), lit. a), b), e), g), h), i), k), 1);
 16. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1), lit. c), d), f), j) Și m)
 17. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (2);
 18. cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 19 alin. (3), lit. f) și h) și art.22;

(2) încălcarea prevederilor art. 19 alin. (3) lit. a), c) și d) sunt prevăzute de art.20 alin. (3), (4) și (5) din O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor și sancționate conform art.62 alin. (1) lit.b) din același act normativ.

Art. 31 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute în prezentul Regulament se fac de către Direcția Poliția Locală, dacă prin acte normative nu se prevede altfel.

Art. 32 Prevederile referitoare la contravenții din prezentul Regulament se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
27.1 ° C
27.1 °
27.1 °
60 %
3.7kmh
100 %
Dum
37 °
lun
37 °
mar
35 °
mie
38 °
joi
25 °

NOTA

Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul jurnalgiurgiuvean.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com