HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat pentru perioada de încălzire 01-15 aprilie 2022

0
156

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației
din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării
apei calde pentru perioada de încălzire 01 – 15 aprilie 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU

întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere:

  • referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr. 14.940/30.03.2022;
  • raportul de specialitate al Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari înregistrat la nr.14.941/30.03.2022;

adresa Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr. 1.176/30.03.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 14.834/30.03.2022 privind ajustarea prețului pentru activitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice pentru perioada 01-15 aprilie 2022;

  • avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
  • avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
  • prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, ale Legii nr.51/2006 republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice și prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației.

în temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” și alin.(7), lit.„n” și art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelul prețului local de facturare a energiei termice livrate populației care se alimentează din rețeaua de transport a Municipiului Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, în valoare de 269,55 lei/Gcal, respectiv 231,77 lei/Mwh, inclusiv TVA, pentru perioada de încălzire 01-15 aprilie 2022.

Art.2. Se aprobă nivelul prețului local de facturare a energiei termice livrate populației care se alimentează din rețeaua de distribuție a Municipiului Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, în valoare de 350,06 lei/Gcal, respectiv 301,00 lei/Mwh, inclusiv TVA, pentru perioada de încălzire 01-15 aprilie 2022.

Art.3. Subvenția pentru acoperirea diferenței de preț pentru energia termică livrată populației în valoare de 412,47 lei/Gcal, respectiv de 354,67 lei/Mwh pentru energia termică furnizată din rețeaua de transport și în valoare de 564,43 lei/Gcal, respectiv de 485,33 lei/Mwh pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție, se va suporta în limita prevederilor existente în Bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Giurgiu, la capitolul 81.02. subcapitol 06.

Art.4. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile următoarelor hotărâri:

  • Hotărârea Consiliului Local nr.348 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.352 din 25 octombrie 2021 privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr.348 din 15.10.2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 6 ianuarie2022 privind modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local nr.348 din 15.10.2021 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.352 25.10.2021 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 7 ianuarie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local nr.348 din 15.10.2021 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.352 din 25.10.2021, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 06.01.2022 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice – Compartimentul Energetic și Asociații de Proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și se va publica în mass-media locală în vederea aducerii la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,
      Funieru Cătălin                                                           SECRETAR GENERAL

Giurgiu, 31 martie 2022

Nr. 129

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenți