HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu

0
171

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie
termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și
preparării apei calde pentru perioada de încălzire 01 – 15 aprilie 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.14.919/30.03.2022
  • raportul de specialitate al Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari, înregistrat la nr. 14.920/30.03.2022;

adresa Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr.1.176/30.03.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 14.834/30.03.2022, privind ajustarea prețului pentru activitățile de producere transport și distribuție a energiei termice pentru perioada 01-15 aprilie 2022;

  • avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
  • avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
  • prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, prevederile Legii nr.51/2006, republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice, prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației și prevederile Ordinului nr.66/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor sau tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energie termică produsă în cogenerare.

în temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” și alin.(7), lit.„n”, art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică livrată utilizatorilor de energie termică din Municipiul Giurgiu în valoare de 914,49 lei/Gcal, respectiv 786,33lei/Mwh, inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă și transportată în Municipiul Giurgiu în valoare de 682,02 lei/Gcal, respectiv 586,44 lei/Mwh, inclusiv TVA, destinată populației alimentată din rețeaua de transport.

Art.3. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă, transportată și distribuită în Municipiul Giurgiu în valoare de 914,49 lei/Gcal, respectiv 786,33 lei/Mwh, inclusiv TVA, destinată populației alimentată din rețeaua de distribuție.

Art.4. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă și transportată în Municipiul Giurgiu în valoare de 573,13 lei/Gcal, respectiv 492,81 lei/Mwh, exclusiv TVA, destinată agenților economici alimentați din rețeaua de transport.

Art.5. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă, transportată și distribuită în Municipiul Giurgiu în valoare de 768,48 lei/Gcal, respectiv 660,78 lei/Mwh, exclusiv TVA, destinată agenților economici alimentați din rețeaua de distribuție.

Art.6. începând cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile următoarelor hotărâri:

  • Hotărârea Consiliului Local nr.347 din 15 octombrie 2021 privind privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.351din 25 octombrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.347 din 15.10.2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 6 ianuarie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.347 din 15.10.2021 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.351 din 25.10.2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022.

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., se va posta pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu și se va publica în mass-media locală în vederea aducerii la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

      Funieru Cătălin                                                           SECRETAR GENERAL

 

Giurgiu, 31 martie 2022

Nr. 128
Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenți