program_rablaMai toată presa a pus la dispoziția publicului în ultimele săptămâni regulile din acest an pentru obţinerea primei de casare în cadrul  programului RABLA, reguli  incluse în Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 954/2016.  Același lucru facem și noi , făcând câteva utile precizări cu ajutorul societății Eurocar Service Giurgiu.

 În acest an, prima de casare îşi păstrează cuantumul pe care-l are încă din anul 2013, adică 6.500 de lei. Pe lângă primă se mai adaugă anul acesta şi câte un ecobonus, cu posibilitate de cumulare, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, astfel:

 • 750 de lei la cumpărarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt;
 • 500 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

În concluzie  cetăţenii care aleg un automobil nou ce respectă şi aceste două caracteristici pot primi, în total, 8.750 de lei. Evident, la fel ca anul trecut, „proprietarul maşinii vechi  poate achiziţiona mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe prime de casare”, existând şi posibilitatea de a ceda prima de casare unei alte persoane fizice.

„Prima de casare se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar”, se detaliază în Ordinul MMAP nr. 954/2016.

 

Ce condiţii trebuie îndeplinite şi ce acte sunt necesare:

 Persoanele fizice care deţin maşini mai vechi de opt ani şi care vor să se înscrie în acest an în programul „Rabla” trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 • să aibă domiciliul sau reşedinţa în România;
 • să nu aibă obligaţii de plată la bugetul local;
 • să se înscrie la un producător validat pentru a cumpăra o maşină nouă şi să obţină nota de înscriere;
 • să predea maşina uzată unui colector autorizat şi să obţină certificatul de distrugere;
 • să radieze din evidenţa circulaţiei maşina uzată şi să obţină certificatul de radiere;
 • să prezinte producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a maşinii uzate;
 • să achiziţioneze maşina nouă de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Concret, dacă aceste condiţii sunt îndeplinite şi dacă persoanele fizice şi-au plătit, către bugetul local, toate taxele, impozitele şi amenzile, acestea se pot prezenta, pentru înscrierea în programul „Rabla”, la orice producător validat de AFM.

 Ce trebuie să cuprindă  dosarul de participare :

        actul proprietarului, care atestă identitatea şi domiciliul/reşedinţa în România (copie certificată „conform cu               originalul”);

 • certificatul de înmatriculare al maşinii uzate (copie legalizată);
 • cartea de identitate a maşinii uzate (copie legalizată);
 • actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat (copie legalizată);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat (original); din acesta trebuie să rezulte că maşina uzată este înregistrată pe numele proprietarului în evidenţele fiscale, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local;
 • declaraţia pe propria răspundere a proprietarului înscris prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un automobil nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

Totuşi, în anumite situaţii speciale, proprietarii persoane fizice pot fi nevoiţi să depună la dosarul de participare şi următoarele documente suplimentare:

 • certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă (copie legalizată);
 • decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în cazul moştenitorului/comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului (copie legalizată);
 • decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite (copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui (copie legalizată);
 • documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat (copie certificată „conform cu originalul”);
 • împuternicirea notarială prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său (original), fiind nevoie şi de prezentarea actului care atestă identitatea şi domiciliul/reşedinţa persoanei împuternicite (copie certificată „conform cu originalul”).

 (Jurnal)