CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU – DISPOZIȚIE  privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu: Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(3), alin.(4) și alin.(6) raportat la art.134 alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5), art.199 alin.(1)-(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU

DISPUNE:
Art.1. (1) Se convoacă de îndată Consiliul Județean Giurgiu în ședință extraordinară în data de 07 octombrie 2021, ora 1000.
(2) Ședința se va desfășura conform Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu.

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția consilierilor județeni, pe adresele de e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri pot fi formulate și depuse amendamente până la momentul adoptării acestora.

Art.5. Secretarul general al județului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care va fi comunicată consilierilor județeni prin intermediul Compartimentului juridic, contracte, cancelarie consiliu și arhivă.

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurelia Brebenel
GIURGIU, 06 octombrie 2021, Nr.437, F-PG 15.08

ANEXĂ la Dispoziția nr.437 din 06 octombrie 2021 a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Județean Giurgiu din data de
07 octombrie 2021, ora 10:00.

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 24 septembrie 2021 al Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 29 septembrie 2021 a Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului

3. Proiect de hotărâre nr.245 din 05 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții 2021, referatul de aprobare nr.17445 din 05 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.17448 din 05 octombrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, raportul de specialitate nr.17447 din 05 octombrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dl. Cosmin Vlad Ciobanu – șef serviciu
dna. Lidia Pană – director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie
dl. Mihai Bogdan Tudor – preşedinte comisie

4. Proiect de hotărâre nr.244 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, referatul de aprobare nr.17131 din 30 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.17139 din 30 august 2021 al al Compartimentului resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
dna. Mariana Ionescu – consilier
dl. Radu-Silviu Deliu – preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu – preşedinte comisie

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurelia Brebenel