O nouă profesie se impune pe piața muncii . Este vorba despre profesia de BONĂ, pentru care statul acordă  sprijin financiar .

Sprijinul se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară părintelui, reprezentantului legal la care copilul locuieşte în mod statornic sau persoanei desemnate de părinte pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor.

Pot beneficia de ajutor pentru plata bonelor cei ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 3.500 de lei.

Pentru venituri nete lunare pe membru de familie de 2.080 de lei cuantumul ajutorului pentru plata bonelor este de 710 lei, între 2.081 şi 2.500 de lei – 550 lei, între 2.501 şi 3.000 de lei – 390 de lei, iar între 3.001 şi 3.500 de lei – 250 de lei.

La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele şase luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar. Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preşcolară.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care solicită ajutorul

Pentru a primi ajutorul financiar, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • beneficiarul să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid cu domiciliul în România
  • să fie angajat cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu,
  • desfăşoară activităţi independente,
  • obţine venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată.

Pot beneficia de ajutorul financiar şi persoanele care nu îndeplinesc aceste condiţii dacă sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă şi nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea acestora.

Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creşă/grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşa/grădiniţă.

 Nu se poate beneficia de ajutorul financiar dacă persoana este: asistent maternal profesionist, iar copilul/copiii sunt în întreţinerea acesteia; asistent personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor.

 Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere şi documente doveditoare care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de actul normativ.

(Jurnal)