Anunț publicitar

0
544

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU

NR.1155/09.01.2023

ANUNŢ  PUBLICITAR

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, tel.0246.211.627, fax. 0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: R4852455,

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Teren în suprafață de 1,00 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Liceului Teoretic “Tudor Vianu” Giurgiu, Str. Tudor Vianu, Nr.36, conform H.C.L. Municipiul Giurgiu nr.358/24.11.2022 și OUG 57/2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Prin solicitare scrisă de la sediul Municipiului Giurgiu,

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte,  Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Valoarea documentaţiei este de 20 lei și se achită în numerar la Casieria Municipiului Giurgiu, sau în contul IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX deschis la Trezoreria Giurgiu, cod fiscal R4852455.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2023, ora 10:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.02.2023, ora 16:30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Fiecare participant depune un singur exemplar de ofertă într-un plic sigilat.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

07.02.2023, ora 13:00, Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, Sala Parter.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunal Giurgiu  – Secţia  Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, Jud. Giurgiu tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

10.01.2023.

 

 DIRECȚIA PATRIMONIU,

                PRIMAR,                                 DIRECTOR EXECUTIV,                             

       Anghelescu Adrian                             Trăistaru Cristian

                                                                                                       ÎNTOCMIT,

                                                                                                        Stan Livia