ANUNŢ PUBLICITAR

0
377

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU

NR.5495/18.01.2023

ANUNŢ  PUBLICITAR

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, tel. 0246.211.627, fax. 0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455,

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Teren intravilan în suprafață de 30,00 mp, înscris în Cartea funciară nr.35951, identificat prin număr cadastral 35951, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în zona Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare în țară, DN 5, km 66, conform H.C.L. al municipiului Giurgiu nr.434/25.11.2021, modificată prin H.C.L. al municipiului Giurgiu nr.34/27.01.2022 și O.U.G. 57/2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă de la sediul Primariei Municipiului Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 

119 lei/exemplar care se achită în numerar la Directia de  Impozite și Taxe Locale Giurgiu sau cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.02.2023, ora 10:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.02.2023, ora 16:30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Fiecare participant depune un singur exemplar de ofertă într-un plic sigilat.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

16.02.2023, ora 14:00,  Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, Sala Parter.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
    e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunal Giurgiu  – Secţia  Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, Jud. Giurgiu tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

18.01.2023

 DIRECȚIA PATRIMONIU,

        PRIMAR,                                   DIRECTOR EXECUTIV,                             

       Anghelescu Adrian                    Trăistaru Cristian

  

                                                                                                       ÎNTOCMIT,

                                                                                                       Stan Livia