ANUNȚ : Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor – CN APDF Giurgiu

0
320

                            Convocarea Adunării Generale Ordinare a AcţionarilorCOMPANIEI  NAŢIONALE  ADMINISTRAŢIA  PORTURILOR  DUNĂRII  FLUVIALE SA GIURGIU

      Subsemnatul Oprea Manuel Florin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, persoană juridică română, cu sediul în România, municipiul Giurgiu, şoseaua Portului, nr.1, judeţul Giurgiu, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J/52/252/1998, C.U.I. RO 1284717, constituită în baza H.G. 520/1998 (cu modificările şi completările ulterioare), (denumită în continuare „Compania”), convoc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti, pentru data de 05 iulie 2022, ora 12 00 (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

  1. Revocare membru/membri provizoriu/provizorii din Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
  2. Numire membru/membri provizoriu/provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (şase) luni.
  3. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
  4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiţi în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
  5. Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în AGA CN APDF SA Giurgiu să semneze contractul de mandat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiţi în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
  6. Mandatarea Directorului General al CN APDF SA Giurgiu pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale Ordinare vor putea fi depuse/transmise de către acţionari la sediul Companiei, în original, până pe data de 01.07.2022, ora 1200.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu se poate întruni în ziua de 05 iulie 2022, ora 1200, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 06 iulie 2022, ora 1200, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti, cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie:  Oprea Manuel Florin