A N U N Ț: CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU – DIRECTIA JUDETEANA DE TRANSPORT, ADMINISTRAREA DRUMURILOR JUDETENE SI CONTROL TRAFIC GIURGIU

0
421

                                ANUNȚ Nr. 555 din 25.03.2022

    Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judetene si Control Trafic Giurgiu organizează în data 28.04.2022, ora 9°°(proba scrisă) și în data de 02.05.2022, ora 10°° interviul, la sediul său din Giurgiu, Bld. Mihai Viteazul, nr.4, concursul de ocupare a posturilor contractual vacante după cum urmează:

– un post contractual vacant de execuție de inspector de specialitate, grad profesional I ;

– două posturi contractual vacante de execuție de muncitor calificat, treapta profesională I – Serviciul întreținere drumuri și poduri.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probeaza cu adeverinta eliberata de angajator);

 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae tehnoredactat potrivit modelului comun european aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1021/2004, semnat pe prima pagina;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu  până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi specifice de studii, experienţa profesională şi vechime necesare pentru ocuparea postului.

Condiții specifice necesare în vederea participării și a ocupării funcțiilor contractuale după cum urmează:

Pentru postul de execuție de inspector de specialitate, grad profesional I:

 • diploma de licenta in invatamantul superior de lunga durata – diplomă de inginer;

 • Certificat de absolvire în domeniul securității și sănătății în muncă

 • cel putin 5 ani  vechime in  specialitatea studiilor;

Pentru posturile de execuție de muncitor calificat, treapta profesional I:

– studii liceale/profesionale ( în domeniul mecanic, electro);

– cel putin 1 an vechime în specialitatea studiilor

Conditiile generale de ocupare a unui post de natura contractuala vacant sunt::

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. capacitate deplină de exerciţiu;

 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitate abilitate;

 6. condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 7. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care implică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Candidaţii vor depune dosarul pentru a participa la concurs la Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu până la data de 11.04.2022, în intervalul 08,00-16,00, telefon 0246/212054 – persoana de contact: d-na Budrincă Gina – consilier.

      Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor de înscriere – în 3 zile lucrătoare de la încehierea perioadei de depunere a dosarerelor de concurs;

 2. proba scrisă: 28.04.2022 ora 9°°, la sediul Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu;

 3. interviul: se va susţine în data de 02.05.2022, ora 10°° la sediul Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

DIRECTOR GENERAL:

CĂRPUȘOR DANIEL-VASILE