Ședință ordinară la Consiliul Local Giurgiu. Ce proiecte vor discuta aleșii locali

0
313

Joi, 25 iunie, consilierii locali se vor reuni în ședința ordinară aferentă lunii în curs, având de discutat un număr de 31 de proiecte de hotărâre, după cum urmează:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale Municipiului Giurgiu
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Direcției de Impozite și Taxe Giurgiu
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în cadrul Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru ocuparea funcțiilor de director general, director tehnic, director economic și director comercial
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 146/08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 71 și racord PT 72”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 237/27.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții „Rețea termică Bretea de legătură Sud (N-C-S)”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construcție hidrotehnică Canal Cama – Etapa 2”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice pentru asistență și reprezentare pentru promovarea unei acțiuni în vederea anulării Facturii fiscale GRGU 19 număr 23246 emisă de GIREXIM UNIVERSAL SA la data de 02.03.2020
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 20.471/30.06.2017 prelungit prin Act adițional nr. 3/55.229/15.11.2019 încheiat între Municipiul Giurgiu și Cabinet Medical Individual Galie Cătălina
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 23.298/30.06.2017 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială LUCI ȘI IULI SRL
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 7.577/03.05.2010 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială ANATEG DRL ca urmare a încetării contractului de concesiune
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 269/25.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Comania Națională de Investiții „CNI” SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – amplasamentului „Construire bază sportivă TIP 2 – Colegiul Național „Ion Maiorescu” strada Uzinei nr. 30B MUnicipiul Giurgiu, Județul Giurgiu”
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA pentru terenul în suprafață totală de 124 mp situat în Municipiul Giurgiu
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Hotărârii nr. 166/30.04.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu de includere în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Centrala termică zona Istru” situată în Municipiul Giurgiu, strada Sloboziei FN și transmiterea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 26.181/07.07.2015 modificat prin Act adițional nr. 1/48.177/15.10.2019 încheiat între Municipiul Giurgiu și SC Claudia Com SRL
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Direcția de Asistență Socială Giurgiu a două apartamente pentru tienrii postinstituționalizați
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în Municipiul Giurgiu
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere pentru 5 imobile de necesitate din Strada Dâmboviței (zona Obor) și stabilirea chiriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA pentru anul 2020
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor credite pentru investiții de la Banca Comercială Patria Bank pentru SC Administrația Zonei Libere Giurgiu SA
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii șefilor de promoție din instituțiile de tip gimnazial și liceal din Municipiul Giurgiu
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de parteneriat nr. 15545/11.03.2020 încheiat cu Asociația Partida Romilor „Pro Europa” – Sucursala Giurgiu
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de novație între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Diplomatic Car Service SRL
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței ANL aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 185/28.05.2020
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii prin atribuire directă a serviciilor de blocaer, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor / vehiculelor staționate, parcate neregulamentar / abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, către SC Giurgiu Servicii Locale SA în insolvență
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Giurgiu
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de investiții aferente
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 3.000 de lei.

 

Ședința de joi, 25 iunie, va începe la ora 14,00 și se va desfășura prin mijloace electronice. În sala de ședință au obligația de a fi prezenți primarul, secretarul general al Municipiului Giurgiu și președintele de ședință.

(Jurnal)