Joi, 30 iulie, consilierii locali giurgiuveni se vor reuni (prin intermediul mijloacelor electronice) în ședința ordinară a acestei luni. În cadrul ședinței, vor avea de aprobat un număr de 44 de proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

 1. actualizarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Giurgiu:
 2. aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația „ PRIETENII DE LÂNGĂ TINE”:
 3. aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:
 4. aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul II 2020:
 5. aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ din Municipiul Giurgiu:
 6. Aprobarea Actului additional nr.3, la Contractul nr.667/05.06.2015:
 7. aprobarea Metodologiei de acordare a ajutorului pentru plata bonelor:
 8. aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezmembrare teren 7 loturi”, beneficiar C PALAS S.R.L.:
 9. Regulamentului privind funcționarea Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
 10. aprobarea Regulamentului de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama:
 11. aprobarea Regulamentului privind funcționarea Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeanaă în vederea comercializării și/sau depozitării alimentelor de către agenții economici/persoane fizice:
 12. aprobarea Regulamentului și a Documentației privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare și negociere directă din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană:
 13. aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe  anul 2020 al Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.
 14. aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE SA aferente anului 2019:
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 000 lei 
 16. aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 2000 lei :
 17. aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 3.500 lei:
 18. aprobarea actualizării Regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu:
 19. aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul privat a unui tronson de conducte de transport agent termic în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării
 20. aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmiăt în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.185/2020
 21. aprobarea concesionării prin licitatie publică a imobilului PT 63, identificat cu număr cadastral 36197, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, FN:
 22.  aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului PT 62, identificat cu număr cadastral 36159, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, FN:
 23. aprobarea concesionării prin licitație publică a spațiului, identificat cu număr cadastral 36341, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, strada lerusalim 3000:
 24. aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren, identificat cu număr cadastral 35442, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, nr.4A:
 25. aprobarea documentației de atribuire în vederea vanzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 40,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor, nr.12:
 26. aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., aferente anului 2019:
 27. aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „Extindere carosabil strada Arcului”:
 28. aprobarea studiului „Actualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termică a Municipiului Giurgiu” aprobarea reglementării situației juridice a unor imoblie situate în Municipiul Giurgiu
 29. aprobarea modificării Hotararii nr.273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu:
 30. aprobarea modificării Statului de Funcții al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 Giurgiu
 31. aprobarea acordării unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei:
 32. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ,,Locuință în regim Sp+P+1″ pe terenul din Giurgiu, strada Lupeni, 9, beneficiari Munteanu Cristian Manuel și Munteanu Mădălina Nicoleta:
 33. aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Ansamblu de locuinte sociale zona lstru, 20 apartamente – Municipiul Giurgiu”:
 34. aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Ansamblu de locuințe sociale zona Obor, 55 apartamente – Municipiul Giurgiu”:
 35. aprobarea modificării Articolelor 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.353/18.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului ,,Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu”, cod proiect RoBg – 424, cu modificările ulterioare
 36. aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021:
 37. aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
 38. aprobarea dării în folosință a unui segment de drum aflat în proprietatea publică a Municipiului Giurgiu precum și predarea sectorului de drum DN 5, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu către Ministerul Transporturilor prin Compania națională de Administrare a lnfrastructurii Rutiere S.A.
 39. aprobarea încetării contractului de atribuire în folosință 5.786/25.03.1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Giurgiu ăi Societatea Comercială „GHE ȘTUBEANU” S.R.L.:
 40. exprimarea acordului în vederea stabilirii coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, Km 64+884 – (inclusiv drumul de acces de la ieșirea din vamă până la intrarea pe pod)” și transferul dreptului de administrare în favoarea Municipiului Giurgiu asupra unor terenuri ce fac parte din coridorul de expropriere:
 41. exprimarea acordului Consiuluilui Local în vederea înființării unui  „Parc Industrial” Giurgiu:
 42. aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren, identificat cu număr cadastral 37265, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Tineretului, FN:
 43. aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren, în suprafață de 113,00 , situat în Municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent Bloc E2:
 44. convocarea Adunarii Generale a Acfionarilor și mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru numirea unui administrator provizoriu în Consuiliul de Administrație al societății.