Astăzi, 27 septembrie 2021, la ora 14:00, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Vă prezentăm ordinea de zi a ședinței.

Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară, în data de 27 septembrie 2021, ora 14:00, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa – parte integrantă din prezenta dispoziție.

 • Ședința Consiliului Local se va desfășura prin mijloace electronice, respectiv prin e-mail, conform art.27, alin.(28), teza a-ll-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.56/25.02.2021 cu completările ulterioare.
 • Locul desfășurării ședinței Consiliului Local se consideră a fi acolo unde se află Primarul Municipiului Giurgiu, Secretarul General al Municipiului Giurgiu și Președintele de ședință, respectiv în sala de ședințe proprie din Bulevardul București, nr. 49-51.

Art.2. (1) Materialul înscris pe proiectul Ordinii de zi poate fi consultat în format electronic pe tabletele consilierilor locali cât și la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local.

 • Proiectul de hotărâre a fost trimis spre avizare comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în baza competenței acesteia, conform Anexei menționate la art.1.
 • Membrii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Giurgiu, Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu, Compartimentului Mass-Media pentru publicare în mass-media locală, Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local, iar prin grija Secretarului General al Municipiului Giurgiu se comunică consilierilor locali prin mijloace electronice.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
DIN DATA DE 27.09.2021

 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data de 01 septembrie 2021.
 2. PROIECTE HOTĂRÂRI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2021 si a Listei de Investiții aferente:

 • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
 • Aviz Comisii de specialitate:
  Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021:

 • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
 • Aviz Comisii de specialitate:
  Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021:

 • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
 • Aviz Comisii de specialitate:
  Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

Vom reveni cu amănunte în zilele următoare.

(Jurnal)