PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU , DIN DATA DE 25 AUGUST -2022 

0
547

            ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.645/19.08.2022                                                                           

                                 1.PROIECTE HOTĂRÂRI: 

 1. Proiect de hotărâre nr.236/17.06.2022 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.294/12.08.2022 privind actualizarea Regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ  preuniversitar din  Municipiul Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.284/02.08.2022 privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.286/02.08.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru exprimarea votului în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

    5. Proiect de hotărâre nr.296/16.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

      6. Proiect de hotărâre nr.295/16.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2022-2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.262/06.07.2022 privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice prestate şi a taxelor pentru închiriere percepute de către Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1.   Proiect de hotărâre nr.298/18.08.2022 privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal

și atribuirea de denumire:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.297/17.08.2022 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015 încheiat cu S.C. Liber Trans Com S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.300/18.08.2022 privind aprobarea delegării atribuțiilor de organizare a activităților dedicate celei de-a cincea ediții a Crosului transfrontalier Free Spirit Run Giurgiu – Ruse din 25 septembrie 2022, Sport Clubului Municipal Dunărea 2020 Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

   11. Proiect de hotărâre nr.304/18.08.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.309/19.08.2022 privind modificarea graficelor de rambursare din contractele de credit nr.RQ17070316890211/04.08.2017 pentru refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu și nr.RQ17050316881067/11.10.2017 pentru investiții:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.305/18.08.2022 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada 15 – 31 octombrie 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.306/18.08.2022 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada 15 – 31 octombrie 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.307/18.08.2022 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.308/18.08.2022 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.303/18.08.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Două locuințe unifamiliale” beneficiar Sandu Pantazi:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism.

                                          1.  INFORMĂRI:

 1. Ordinul Prefectului Județului Giurgiu nr.285/03.08.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Vladu Alexandru, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Giurgiu, ca urmare a stării de incompatibilitate, și declararea ca vacant a locului de consilier local al acestuia;   

 2. Decizia Camerei de Conturi Giurgiu nr.15/4 din 08 august 2022 de prelungire a termenelor pentru realizarea măsurilor de la pct.II.1, pct.II.3 și pct.II.4 dispuse prin Decizia nr.15 din 24.08.2017, în baza Raportului nr.30917/13.07.2022 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie;

 3. Adresa emisă în data de 01 iulie 2022 de către Judecătoria Giurgiu, cu privire la Dosarul nr.9063/236/2022, obiect dosar – acțiune în răspundere delictuală;

 4. Adresa emisă în data de 27 iulie 2022 de către Curtea de Apel București – Secția IX Contencios Administrativ și Fiscal, cu privire la Dosarul nr.841/122/2021, obiect dosar – litigiu privind funcționari publici;

 5. Întâmpinare formulată la Dosarul nr.841/122/2021 aflat pe rolul Curții de Apel București – Secția IX Contencios Administrativ și Fiscal, obiect dosar – litigiu privind funcționari publici;

 6. Adresa emisă în data de 04 august 2022 de către Judecătoria Giurgiu, cu privire la Dosarul nr.9279/236/2022, obiect dosar – obligația de a face;

 7. Adresa nr.9650/27.07.2022 emisă de către Operatorul regional S.C. APA SERVICE S.A., înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu la nr.33.413/28.07.2022, cu privire la Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16/14.06.2022;

 8. Scrisoarea de intenție nr.202202/10.08.2022 transmisă de societatea ENCON PRIME S.R.L. București, înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu la nr.35.453/10.08.2022.

 9. Adresa nr.1704/10.08.2022 întocmită de către Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu la nr.35.484/10.08.2022, referitor la situația încasărilor din Piața Centrală și tarifele practicate / încasate pentru utilizarea domeniului public și privat, aprobate prin H.C.L. nr.492/22.12.2021;

 10. Adresa nr.35833/16.08.2022 întocmită de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei municipiului Giurgiu cu privire la situația hidranților din Municipiul Giurgiu, situație furnizată de către Operatorul Regional APA SERVICE S.A. potrivit adresei nr.10467/11.08.2022.

    III.  DIVERSE:

  P R I M A R:     ADRIAN   VALENTIN  ANGHELESCU

  Redactat:   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU, LILIANA BĂICEANU