PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU din data de 27 DECEMBRIE – 2022

0
591

          ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.1183/27.12.2022

                                       PROIECTUL ORDINII DE ZI 

  1. PROIECTE HOTARÂRI:

    1. Proiect de hotărâre nr.473/27.12.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.472/23.12.2022 privind aprobarea Reţelei şcolare din Municipiul Giurgiu pentru anul şcolar 2023-2024:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

  1. INFORMĂRI 

  1. Informare privind apelul declarat de către domnul Gușă Gheorghe împotriva încheierii Judecătoriei Giurgiu din data de 14.12.2022, de validare a mandatului de consilier local al domnului Pinciu Dan – Alexandru.

  P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU                                Redactat : SECRETAR GENERAL -LILIANA BĂICEANU

––––––––––––––––––––––––––––-

                      D I S P O Z I Ţ I A Nr.1.183/27.12.2022

         În temeiul dispozițiilor articolului 133, alin.(2), lit.„a”, art.134, alin.(1), lit.„a”, alin.(4), alin.(5), art.135 şi ale art.196, alin.(1), lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                            PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU DISPUNE:

         Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în şedinţă extraordinară, în data de 27 decembrie 2022, ora 1400, în sala de şedinţe proprie din Bulevardul Bucureşti, nr.49-51, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa – parte integrantă din prezenta dispoziție.

        Art.2. (1) Materialele înscrise pe proiectul Ordinii de zi pot fi consultate în format electronic pe tabletele consilierilor locali cât și la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local.

           (2) Proiectele de hotărâri au fost trimise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art.1.

           (3) Membrii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

        Art.3. Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Giurgiu, Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu, Compartimentului Mass-Media pentru publicare în mass-media locală, Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local, iar prin grija Secretarului General al Municipiului Giurgiu se comunică consilierilor locali prin mijloace electronice.

P R I M A R: ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,                                         SECRETAR GENERAL : LILIANA BĂICEANU