Școlile de agenți de poliție au scos la concurs peste 1.000 de locuri. Perioada de înscriere a început încă din luna mai 2019 și continuă până în 15 noiembrie. Recrutarea și selecția candidaților se face la Serviciul de resurse umane de lafiecare inspectorat județean în parte și, respectiv, Poliția Capitalei.

Tinerii care vor o carieră în poliție se pot înscrie, în această perioadă, la examenul de admitere la școlile de agenți de poliție ce se va desfășura în ianuarie 2020. Recrutarea și selecția candidaților se face la Serviciul de resurse umane de la fiecare inspectorat județean de poliție, iar pentru bucureșteni la Poliția Capitalei. Perioada de înscriere continuă până în 15 noiembrie.Locuri disponibile: 162 locuri, din care 150 IGPR, 2 DGA, 10 DGP.

Termen limită pentru depunerea cererii de înscriere: 15 noiembrie 2019. Data limită pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet: 4 decembrie 2019 Înscrierea candidaților și eliberarea legitimațiilor de concurs va avea loc la sediul școlii, în perioada 10–11 ianuarie 2020.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

Îndeplinirea acestei condiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.
1. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
2. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de Bacalaureat;
3. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
4. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
5. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
6. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
7. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
8. l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale;
9. m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
10. n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidații care au fost declarați „Admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

(Jurnal)