Ordinea de lucru a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu din 28 octombrie 2021

0
183

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2021

PROIECTE HOTĂRÂRI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu”:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21.667/05.06.2015, încheiat cu S.C. LIBER TRANS COM S.R.L.:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de atribuire a unui număr de 6 autorizaţii taxi disponibile în Municipiul Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirea denumirii „KAFFY STĂNCULESCU” Sălii de sport a Școlii Gimnaziale nr.7 Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, cod SMIS 119399:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

8. Proiect de hotărâre privind declararea unei locuinţe libere aflată în fondul de locuinţe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuinţă de necesitate şi repartizarea acesteia:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente de măsurare a energiei termice nefuncționale, amplasate la scările blocurilor, aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui număr de 30 de construcții situate pe un teren ce aparține domeniului public al Municipiului Giurgiu și aprobarea raportului de evaluare:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, Șoseaua Portului, FN:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Uzinei, adiacent nr.2:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

13. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Giurgiu și S.C. CONFOR S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii speciale de analiză și verificare a Contractului de Asociațiune în participațiune nr.16.833/3018/30.09.2010 încheiat între Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club ASTRA Giurgiu și a actelor adiționale:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III 2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare societății TRACUM S.A. Giurgiu, a unor mijloace fixe:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și  Grădinița cu program normal nr.9 pentru susținerea proiectului depus in parteneriat de către Asociația Europeană Pentru O Viață Mai Bună împreună cu Liceul Tehnologic Ion Barbu și Grădinița cu Program Normal Nr.9 cu titlul  POCU/717/5/1/139667 „D.E.C.A. – Dezvolare prin Educație de Calitate și Acces” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitaților”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitațile marginalizate (romă si nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorităților rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Liceul Tehnologic Ion Barbu pentru susținerea proiectului depus in parteneriat de către Asociația Europeană Pentru O Viață Mai Bună împreună cu Liceul Tehnologic Ion Barbu și Grădinița cu Program Normal Nr.9 cu titlul  POCU/717/5/1/139667 „D.E.C.A. – Dezvolare prin Educație de Calitate și Acces” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitaților”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitațile marginalizate (romă si nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorităților rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 146.995,50 lei, în vederea acordării cadourilor de CRĂCIUN antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, a etajului III din clădirea internat a Liceului Teoretic „Nicolae Carojan”, către Palatul Copiilor Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de asociere nr.4.934/01.03.2013 încheiat între Municipiului Giurgiu şi Societatea Comercială Pensiunea Vânătorul S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

26. Proiect de hotărâre privind modificării Hotărârii nr.82/31.03.2021 a Consiliului local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii, fără plată, în proprietatea unității de cult Episcopia Giurgiului a terenului în suprafață de 2.769,00 mp., situat în Bulevardul  București nr.12A:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.14 din data de 24 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarea Hotărârii Consiliului Local nr.253/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială nr.3, arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 399/25.11.2020, Hotărârea Consiliului Local nr.78/31.03.2021, Hotărârea Consiliului Local nr.128/29.04.2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.185/25.05.2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.133/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.182/25.05.2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.304/04.08.2020 privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.398/25.11.2020, Hotărârea Consiliului Local nr.132/29.04.2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.181/25.05.2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarea Hotărârii Consiliului Local nr.252/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.10 din Municipiul Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.400/25.11.2020, Hotărârea Consiliului Local nr.130/29.04.2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.183/25.05.2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

           – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

35. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       III.  INFORMĂRI:

  1. Raportul nr.43.789/17.09.2021 al Camerei de Conturi Giurgiu, înregistrat la Primăria municipiului Giurgiu cu nr.48.258/14.09.2021 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.21/1/12.10.2021 de prelungire a termenelor pentru realizarea măsurilor dispuse de către Camera de Conturi Giurgiu.

  2. Raport de activitate al domnului consilier local Gudumac Sorin Daniel.

  3. Raport de activitate al domnului consilier local Pană Gheorghe.

 (Jurnal)