În rândurile de mai jos vă oferim noile criterii de evaluare a viitorilor agenți de poliție:

 (11) Probele de concurs pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal sunt proba de evaluare a cunoștințelor teoretice și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

(12) Proba de evaluare a cunoștințelor teoretice cuprinde, pentru 75% din nota maximă prevăzută la alin. (11 ), subiecte din: a) disciplinele: limba română – 40 % și limbă străină – 15%; b) legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și instituțiilor politice ale statului – 20%.

(13) Proba de evaluare a cunoștințelor teoretice cuprinde, pentru 15% din nota maximă prevăzută la alin. (11 ), subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic.

(14) La punctajul obținut în condițiile alin. (12 ) și (13) la proba de evaluare a cunoștințelor teoretice, se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10 % din nota maximă prevăzută la alin. (11 ).

(15) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (11 ).

(16) Manualele școlare și tematica pentru disciplinele de concurs din programa școlară, precum și bibliografia și tematica din afara programei școlare, se stabilesc de comisiile de admitere ale inspectoratelor generale la propunerea unităților de învățământ postliceal organizatoare, pentru disciplinele de concurs prevăzute la alin. (12) lit. a) și a direcțiilor de profil din inspectoratele generale pentru tematica prevăzută la alin. (12) lit. b) și se publică pe site-ul MAI, precum și pe cel al instituției de învățământ organizatoare.”

„(21) Notarea probei de evaluare a performanței fizice se face potrivit tabelului prevăzut la punctul III din anexa nr. 31 . Valorificarea notei la proba de evaluare a performanței fizice în media de admitere se reglementează prin metodologia prevăzută la alin. (2).”

    De precizat faptul că Ministerul de Interne nu a precizat exact de când vor fi introduse noile criterii de recrutare a viitorilor agenți de poliție, dar a anunțat că aceste modificări  nu se aplică în cazul examenelor care se vor desfășura până la finalul acestui an.

(Jurnal)