Informații utile pentru o evidență corectă a documentelor contabile…

0
385

Persoanele impozabile stabilite în România au obligația de a ține evidența corectă și completă a tuturor operațiunilor efectuate în desfășurarea activității economice, în timp ce persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile trebuie să țină evidențe corecte și complete ale tuturor achizițiilor intracomunitare.

În cazul asociațiilor în participațiune care nu constituie o persoană impozabilă, drepturile și obligațiile legale privind TVA revin asociatului care contabilizează veniturile și cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părți. 

Fiecare persoană impozabilă trebuie să țină evidența următoarelor documente: 
a) al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de aceasta și legate de activitatea sa economică; 
b) facturile sau alte documente primite și legate de activitatea sa economică; 
c) documentele vamale și, după caz, cele privind accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitară și achiziția intracomunitară de bunuri realizate; 
d) facturile de corecție și alte documente emise sau primite pentru majorarea sau reducerea contravalorii livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii, achizițiilor intracomunitare sau importurilor; 
e) un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de persoana impozabilă sau de alta persoană în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunității pentru operațiunile prevăzute la art. 270 alin. (12) lit. f) – h) din Codul fiscal, precum și pentru alte situații în care se aplică măsuri de simplificare aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 4120/2015.
f) un registru pentru bunurile mobile corporale primite care au fost transportate din alt stat membru al Uniunii Europene în România sau care au fost importate în România ori achiziționate din România de o persoană impozabilă nestabilită în România și care sunt date unei persoane impozabile în România în scopul evaluării sau pentru lucrări efectuate asupra acestor bunuri în România. 

Jurnalele pentru vânzări și pentru cumpărări, registrele, evidențele și alte documente similare se întocmesc astfel încât să permită stabilirea pentru fiecare perioadă fiscală a următoarelor elemente: 
a) valoarea totală, fără taxă, a tuturor livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii efectuate de aceasta persoană, evidențiată distinct pentru: 
– livrările intracomunitare de bunuri scutite;
– livrări/prestări scutite de taxa sau pentru care locul llivrării/prestării este în afara României;
– livrările de bunuri și/sau prestările de servicii taxabile și cărora li se aplică cote diferite de taxă;
– prestările de servicii intracomunitare efectuate conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal către beneficiari persoane limpozabile stabilite în Uniunea Europeană; 
b) valoarea totală, fără taxă, a tuturor achizițiilor, evidențiată distinct pentru: 
– achiziții intracomunitare de bunuri;
– achiziții de bunuri/servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în condițiile art. 307 alin. (3) – (6) din Codul fiscal;
– achiziții de bunuri, inclusiv provenite din import, și de servicii, taxabile, cărora li se aplică cote diferite de taxă;
– achiziții intracomunitare de servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în condițiile art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de către persoane impozabile stabilite în Comunitate; 
c) taxa colectată; 
d) taxa totală deductibilă și taxa dedusă; 
e) calculul taxei deduse provizoriu, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic și al ajustărilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercită pe bază de pro rata, evidențiind distinct: 
– taxa dedusă conform art. 300 alin. (3) din Codul fiscal;
– taxa nededusă conform art. 300 alin. (4) din Codul fiscal;
– taxa dedusă pe baza de pro rată conform art. 300 alin. (5) din Codul fiscal. 

 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare vor aplica precizările punctului 101 alineatele 3-7 din normele metodologice. 

Persoanele care aplică regimul special de scutire, conform art. 310 din Codul fiscal, au obligația să țină: 
– evidența livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi realizate de o mică intreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vânzări; 
– evidența bunurilor și a serviciilor taxabile achiziționate, cu ajutorul jurnalului pentru cumpărări.

 Fiecare persoană impozabilă poate să își stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată și taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conțină informațiile minimale stabilite la punctul 101 alin. (2) – (7) din normele metodologice și să asigure întocmirea decontului de TVA prevăzut la art. 323 din Codul fiscal.  

Violeta Chiran
Expert contabil
complex Ancora, parter,
telefon: 0722.213.622