HOTĂRÂREA 93 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 aprilie 2021 – 15 octombrie 2021

0
315

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr. 17.140/30.03.2021;
  • raportul de specialitate al Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari, înregistrat la nr. 17.141/30.03.2021;
  • Adresa S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., înregistrată la nr.16.923/29.03.2021;
  • avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
  • avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
  • prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, ale Legii nr.51/2006 republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației și ale Ordinului nr. 66/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor sau tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energie termică produsă în cogenerare.

în temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” și alin.(7), lit.„n” și art.139, alin.(3), art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică livrată utilizatorilor de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat în scopul preparării ACC pentru perioada 01 aprilie 2021 – 15 octombrie 2021, în valoare de 480,80 lei/Gcal, respectiv 413,48lei/Mwh, inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă și transportată în Municipiul Giurgiu, în scopul preparării ACC în perioada 01 aprilie 2021 -15 octombrie 2021, în valoare de 330,67 lei/Gcal, respectiv 284,37 lei/Mwh, inclusiv TVA, destinată populației alimentată din rețeaua de transport.

Art.3. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă, transportată și distribuită în Municipiul Giurgiu, în scopul preparării ACC în perioada 01 aprilie 2021 – 15 octombrie 2021, în valoare de 480,80 lei/Gcal, respectiv 413,48 lei/Mwh, inclusiv TVA, destinată populației alimentată din rețeaua de distribuție.

Art.4. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă și transportată în Municipiul Giurgiu, în scopul preparării ACC în perioada 01 aprilie 2021 – 15 octombrie 2021, în valoare de 277,87 lei/Gcal, respectiv 238,97 lei/Mwh, exclusiv TVA, destinată agenților economici alimentați din rețeaua de transport.

Art.5. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă, transportată și distribuită în Municipiul Giurgiu, în scopul preparării ACC în perioada 01 aprilie 2021 – 15 octombrie 2021, în valoare de 404,03 lei/Gcal, respectiv 347,46 lei/Mwh, exclusiv TVA, destinată agenților economici alimentați din rețeaua de distribuție.

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu și S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., se va posta pe site-ul Primăriei municipiului Giurgiu și se va publica în mass-media locală în vederea aducerii la cunoștință publică.