D I S P O Z I Ţ I A Nr.686/25.08.2023 a PRIMARULUI MUNICIPIULUI GIURGIU

0
4436

În temeiul dispozițiilor articolului 133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.„a”, alin.(3), lit.„a”, alin.(5), art.135 şi ale art.196, alin.(1), lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

          PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU DISPUNE:

         Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în şedinţă ordinară, în data de    31 august 2023, ora 1400, în sala de şedinţe proprie din Bulevardul Bucureşti, nr.49-51, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa – parte integrantă din prezenta dispoziție.

         Art.2. (1) Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate în format electronic pe tabletele consilierilor locali cât și la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local.

             (2) Proiectele de hotărâri au fost trimise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art.1.

             (3) Membrii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

        Art.3. Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Giurgiu, Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu, Compartimentului Mass-Media pentru publicare în mass-media locală, Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local, iar prin grija Secretarului General al Municipiului Giurgiu se comunică consilierilor locali.

P R I M A R: ADRIA: VALENTIN ANGHELESCU                              CONTRASEMNEAZĂ:  SECRETAR GENERAL- LILIANA BĂICEANU