Consiliul Local al municipiului Giurgiu: ANUNȚ PUBLICITAR

0
551

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU

NR.39.953/12.09.2022

ANUNŢ  PUBLICITAR

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Municipiul Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti nr. 49-51, județul Giurgiu, tel. 0246/211.627, fax 0246/215405, email [email protected], cod fiscal 4852455.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

– Teren în suprafaţă de 180,00 mp., identificat prin cartea funciară nr.35952,  aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Vama Giurgiu, DN5, KM 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu, conform OUG 57/2019 și H.C.L. nr.482/22.12.2021, modificată prin H.C.L. nr.55/24.02.2022.

– Construcție și teren aferent – Grup Sanitar în suprafață totală de 147,00 mp, identificată prin cartea funciară nr.35951, aparținând domeniului public al Municpiului Giurgiu, situate în Vama Giurgiu, DN5, KM 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu, conform OUG 57/2019 și H.C.L. nr.482/22.12.2021, modificată prin H.C.L. nr.55/24.02.2022.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă de la sediul Municipiului Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Municipiul Giurgiu,Giurgiu, B-dul  Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 

Valoarea documentaţiei este de 100 lei la care se adaugă TVA si se achită în numerar la Directia de Taxe si Impozite Locale Giurgiu, sau cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Giurgiu, cod fiscal 4852455.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.09.2022, ora 11:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.10.2022,ora 16:30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura  Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Fiecare participant depune o singură ofertă în original.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

11.10.2022, ora 14:00, Municipiul Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, Sala Parter.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Giurgiu – Secţia Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu str. Episcopiei, nr. 13, Jud. Giurgiu tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: [email protected].

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

13.09.2022

(Primăria municipiului Giurgiu)