COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT EUROPEAN- „Dezvoltare prin Educaţie de Calitate şi Acces”

0
56

Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună anunţă implementarea proiectul „D.E.C.A.-Dezvoltare prin Educaţie de Calitate şi Acces”, cod SMIS 2014+: 139667,  împreună cu partenerii Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu şi Grădiniţa cu program normal nr.9 Giurgiu, pentru o perioadă de 27 de luni, având ca dată de începere 01 octombrie 2021.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC,  Axa prioritară 5- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Prioritatea de investiţii 9.vi. – Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.835.637,03 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 2.800.164 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii educaţiei pentru 300 de  copii şi 100 de  adulţi din grupuri vulnerabile, din care 45 romi din zona defavorizată ZUM RUDARI şi zona funcţională teritoriul Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu, prin măsuri integrate şi personalizate destinate prevenirii şi reducerii gradului de  abandon şcolar, într-un mediu nediscriminatoriu, incluziv şi motivant utilizând metode formale, informale şi nonformale.

Obiectivul specific constă în creşterea motivării si participării la procesul de învăţămât preşcolar şi şcolar corelat cu reducerea abandonului şcolar pentru 300 de copii, din care 34 din minoritate roma, în şcolile defavorizate din zona vulnerabilă ZUM RUDARI şi zona funcţionala teritoriul Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu prin măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare personalizate şi prin implicarea a 100 de părinţi ai copiilor preşcolari şi şcolari în procesul educaţional.

Grupul ţintă este format din:

  • 160 de copii de vârstă preşcolară înscrişi în sistemul educaţional

  • 140 de elevi cu vârsta şcolară înscrişi în sistemul educaţional (90 elevi ai ciclului primar – şi 50 elevi ai ciclului gimnazial)

  • 100 de adulţi (60 părinţi ai copiilor de vârstă preşcolară şi 40 de părinţi ai copiilor de vârstă şcolară- ciclul primar de clasa a IV-a).

 Principalele rezultate vizate în urma implementării activităţilor din cadrul proiectului: furnizarea unui pachet integrat către grupul ţintă, format din servicii de educaţie şcolară şi participarea la campanii dentare şi de alimentaţie  pentru 300 de copii şi  servicii de educaţie parentală şi participarea la  campanii de combatere a discriminării  pentru 100 de părinţi.

Persoana de contact în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare şi condiţiile de acces:

Expert grup ţintă – Adrian Cincă,  tel. 0758.815.885, www.aevb.ro.

(Jurnal)