Vă oferim proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse spre aprobare de către consilierii județeni, marți 16 iulie:

 Aprobarea procesului verbal al ședinţei ordinare publice din data de 26 iunie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu.

Referatul de aprobare nr.9187 din 09 iulie 2019 al președintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, raportul de specialitate nr.9188 din 09 iulie 2019 al Direcției economice și investiții și Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II 2019.

Referatul de aprobare nr.9189 din 09 iulie 2019 al președintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism și investiții, raportul de specialitate nr.9190 din 09 iulie 2019 al Direcției economice și investiții și Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2019.

Referatul de aprobare nr.9185 din 09 iulie 2019 al președintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism și investiții, raportul de specialitate nr.9186 din 09 iulie 2019 al Direcției economice și investiții și Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2019.

Referatul de aprobare nr.9181 din 09 iulie 2019 al președintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.9182 din 09 iulie 2019 al Direcției economice și investiții și Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar

Referatul de aprobare nr.9183 din 09 iulie 2019 al președintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.9184 din 09 iulie 2019 al Direcției economice și investiții și Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei Asociației Nonguvernamentale Partida Romilor „Pro Europa”.

Referatul de aprobare nr.9103 din 09 iulie 2019 al președintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism și investiții, raportul de specialitate nr.9104 din 09 iulie 2019 al Direcției economice și investiții și Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Pod pe DJ 601 peste râul Neajlov, km 29+855, la Crevedia  Mare”, în faza D.A.L.I.

Referatul de aprobare nr.9264 din 10 iulie 2019 al președintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism și investiții, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.9265 din 10 iulie 2019 al Direcției economice și investiții și Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Giurgiu și Comuna Valea Dragului în vederea realizării lucrărilor “Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului – șanțuri betonate” și “Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului – accese proprietăți”.

Referatul de aprobare nr.9177 din 09 iulie 2019 al președintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordiniei publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.9178 din 09 iulie 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene și Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122 și a cheltuililor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr.9199 din 10 iulie 2019 al președintelui, avizul Comisiei juridice, apărarea ordiniei publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.9200 din 10 iulie 2019 al Direcției logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor și Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgenţă pe anul 2019.

Referatul de aprobare nr.9245 din 10 iulie 2019 al președintelui, avizul Comisiei juridice, apărarea ordiniei publice și egalității de șanse avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.9246 din 10 iulie 2019 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgenţă Giurgiu.

(Jurnal)