Astăzi Consiliul local a aprobat prețul energiei termice pentru această iarnă… Cât va plăti cetățeanul… Cât va subvenționa Primăria Giurgiu!

0
298

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire
15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

 • referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.48.173/13.12021
 • raportul de specialitate al Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari, înregistrat la nr.48.180/13.12021;
 • avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 • avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
 • prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
 • prevederile Legii nr.51/2006, republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice;
 • prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;
 • prevederile Ordinului nr.66/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor sau tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energie termică produsă în cogenerare.

în temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” și alin.(7), lit.„n”, art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică livrată utilizatorilor de energie termică din Municipiul Giurgiu în valoare de 1.050,08 lei/Gcal, respectiv 903,07 lei/Mwh, inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă și transportată în Municipiul Giurgiu în valoare de 816,07 lei/Gcal, respectiv 701,81 lei/Mwh, inclusiv TVA, destinată populației alimentată din rețeaua de transport.

Art.3. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă, transportată și distribuită în Municipiul Giurgiu în valoare de 1,050,08 lei/Gcal, respectiv 903,07 lei/Mwh, inclusiv TVA, destinată populației alimentată din rețeaua de distribuție.

Art.4. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă și transportată în Municipiul Giurgiu în valoare de 685,77 lei/Gcal, respectiv 589,76 lei/Mwh, exclusiv TVA, destinată agenților economici alimentați din rețeaua de transport.

Art.5. Se aprobă nivelul prețului local pentru energia termică produsă, transportată și distribuită în Municipiul Giurgiu în valoare de 882,42 lei/Gcal, respectiv 758,88 lei/Mwh, exclusiv TVA, destinată agenților economici alimentați din rețeaua de distribuție.

Art.6. Prezenta hotărâre poate suporta modificări în funcție de liberalizarea pieței de gaze și energie electrică.

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., se va posta pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu și se va publica în mass-media locală în vederea aducerii la cunoștință publică.

Președinte de ședintă,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

    BUȘCU GHEORGHE                                                           Băiceanu Liliana

_____________________________________________________________________

Giurgiu, 15 octombrie 2021
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

 • referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.48.244/14.12021;
 • raportul de specialitate al Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari, înregistrat la nr.48.249/14.10.2021;
 • avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 • avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
 • prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
 • prevederile Legii nr.51/2006 republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice;
 • prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

în temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” și alin.(7), lit.„n”, art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelul prețului local de facturare a energiei termice livrate populației care se alimentează din rețeaua de transport a Municipiului Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, în valoare de 269,50 lei/Gcal, respectiv 231,77 lei/Mwh, inclusiv TVA, pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022.

Art.2. Se aprobă nivelul prețului local de facturare a energiei termice livrate populației care se alimentează din rețeaua de distribuție a Municipiului Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, în valoare de 350,00 lei/Gcal, respectiv 301,00 lei/Mwh, inclusiv TVA, pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022.

Art.3. Subvenția pentru acoperirea diferenței de preț pentru energia termică livrată populației în valoare de 546,57 lei/Gcal, respectiv de 470,04 lei/Mwh pentru energia termică furnizată din rețeaua de transport și în valoare de 700,08 lei/Gcal, respectiv de 602,07 lei/Mwh pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție, se va suporta în limita prevederilor existente în Bugetul local de venituri și cheltuieli al Municioiului Giuraiu. la caoitolul 81.02. subcaoitol 06.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice – Compartiment Energetic și Asociații de Proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și se va publica în mass-media locală în vederea aducerii la cunoștință publică.

Președinte de ședintă,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

    BUȘCU GHEORGHE                                                           Băiceanu Liliana