ANUNT PUBLICITAR 30147/16.06.2021

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail:

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti nr. 49-51, telefon: 0246/213627/215631, fax: 0246/215405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal R4852455.

2.Informaţii privind intenția municipiului Giurgiu de a contracta un credit revolving pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana, în vederea realizării de investiții publice de interes local.

Se solicită ca oferta să cuprindă: valoarea împrumutului, moneda in care se va acordă împrumutul, perioada de rambursare, rata dobînzii, nivelul comisioanelor şi al celorlalte costuri ale împrumutului, precum şi calendarul împrumutului, în care să se evidenţieze distinct, tragerile, dobînzile, comisioanele și celelalte costuri aferente.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire

ÎN CONFORMITATE CU HCLM NR. 195/14.06.2021 ȘI CU PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE CONTRACTARE/ GARANTARE DE FINANŢĂRI RAMBURSABILE INTERNE ȘI EXTERNE PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PENTRU REALIZAREA DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL SI PENTRU REFINANŢAREA DATORIEI PUBLICE LOCALE PS-15, EDIŢIA I, REVIZIA 0, 10.02.2017, CE CONSTITUIE ANEXA NR. 1 LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 443/15.02.2017.

 Condiţiile împrumutului sunt următoarele:

-Valoare împrumut: 25.170.000 lei.

-Maturitatea: 10 ani

-Rata dobânzii: ROBOR 3M +MARJA

Documentele de calificare care vor fi prezentate de către fiecare instituție de credit pentru a îndeplini criteriile de preselecţie sunt următoarele:

– Standarde de asigurare a calităţii

Documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului calităţii sau alte documente din care sa reiasă respectarea standardelor de calitate.

-Îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat.

Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii ofertelor (formulare tip elaborate de autoritățile competente din țara în care candidatul /ofertantul este rezident) și traduse în limba romană.

-Îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetele locale:

Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetele locale, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii ofertelor (formulare tip elaborate de autoritățile competente din tara în care candidatul /ofertantul este rezident) și traduse in limba romana.

-Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Autorizație de funcționare emisă de Banca Națională a Romaniei

– Situatia economico-financiară:

– bilanţul contabil pe anul 2020, vizat şi înregistrat la organele competente

– indicatorul de lichiditate, cel puţin egal cu 1

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

– lista principalelor servicii de acordare de credit în ultimii trei ani care trebuie să conţină valori reprezentative și beneficiari (autorităţi publice locale).

– declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat și al cadrelor de conducere.

 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care se poate intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire

Documentaţia de atribuire se va obţine de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 49-51 până la data de 05.07.2021 în baza unei solicitări sau după site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu.

Documentaţia de atribuire se va obţine de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 49-51 până la data de 05.07.2021 în baza unei solicitări sau după site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire

Direcţia Tehnica – Biroul Achiziții Publice.

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentatia de atribuire 06.07.2021.

4. Adresa la care trebuie depuse ofertele

Ofertele se depun în plicuri sigilate la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 49-51, Registratură, până la data de 12.07.2021, ora 10.00.

4.1. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor

12.07.2021, Primăria Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 49-51, parter, ora 13:00.