Anunț publicitar- CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU

0
103

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU

NR.42.372/08.09.2021

ANUNŢ  PUBLICITAR

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B.dul Bucureşti, nr. 49-51, tel. 0246.213.588 / 213.747, fax. 0246.215.405, email:primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455, cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX – Direcţia Patrimoniu.

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Terenul în suprafață de 40,00 mp, identificat cu număr cadastral 37170, aparținând domeniului  privat al Municipiului Giurgiu, situat în Fundătura Vânătorilor, adiacent nr.12, conform HCL 117/29.04.2021 și OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Jud. Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B.dul. Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 

Valoarea documentaţiei este de 100 lei la care se adaugă TVA si se poate achita în numerar la Directia de Taxe si Impozite Locale Giurgiu.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.09.2021, ora 11.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 04.10.2021,ora 16,30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul. Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 

05.10.2021, ora 13:00, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, sala Parter.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Giurgiu – secţia Contencios Administrativ Fiscal, str. Episcopiei, nr.13, Jud. Giurgiu, tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

08.09.2021.

PRIMAR,       Adrian ANGHELESCU

VICEPRIMAR,     Silviu DUMITRESCU

DIRECȚIA PATRIMONIU

                                                                                                          Director executiv, Cristian TRĂISTARU

COMPARTIMENT URMĂRIRE,

EXECUTARE CONTRACTE, Mădălina BURCEA