Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, un număr posturi vacante de execuţie! Condiții de înscriere și Desfășurarea concursului

0
1012

În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, din sursă externă, un număr de 472 posturi vacante de execuţie (agent operativ) din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, din unităţile penitenciare.

Candidaţii se pot înscrie pentru un singur post din anunţ. (conform art. 22 alin. (1) lit. a) din Anexa 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;                                                                    j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.

Posturile scoase la concurs sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Anunţ. Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum și bliografia şi tematica de concurs sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Anunţ.

Prezentarea generală a postului scos la concurs este menționată în Anexa nr. 3 la prezentul Anunț. Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu, prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, ale Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 534/2020, cu modificările şi completările ulterioare, sunt menţionate în Anexa nr. 4 la prezentul Anunț.

Dosarul de candidat cuprinde cel puţin următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020, cu modificările şi completările ulterioare. În lipsa acordului cu privire la înregistrarea audio sau audiovideo, candidatul nu poate participa la concurs;
b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport);
c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
d) curriculum vitae – model european;
e) copia livretului militar, unde este cazul;
f) copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare
eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
g) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL);
h) cazierul judiciar;
i) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere);                                                                            k) după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs.

Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității care are postul scos la concurs, candidații vor parcurge următoarele etape:

 Descarcă și completează olograf tipizatele (cerere – prevăzută la lit. a din prezentul Anunţ, declarație – prevăzută la lit. i din prezentul Anunţ, opis cu documentele cuprinse în dosarul de candidat) publicate pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
 Depunerea dosarului de candidat se va face numai atunci când acesta va fi complet (cu toate tipizatele completate, respectiv cu toate documentele necesare înscrierii), documentele fiind îndosariate, prin grija candidatului, în ordinea menționată în prezentul anunț.

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs şi alocă un identificator unic fiecărui candidat, utilizat pentru afişarea planificării
candidaţilor pentru susţinerea probelor şi rezultatelor acestora.

Dosarele complete se depun la sediul unităţii care are postul scos la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 28.04.2023, inclusiv, ora 15.00.

În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00–15.00. În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs
verifică dosarele candidaţilor înscrişi din punctul de vedere al existenţei documentaţiei complete şi al îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical, iar rezultatul verificării se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor se realizează prin raportare la data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.
Candidaţii pot contesta rezultatul verificării dosarelor în termen de o zi lucrătoare de la data afişării; contestaţiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs.

Contestaţiile se soluţionează de către structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs şi se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs vor susține testarea psihologică, conform programărilor stabilite de către Serviciul Psihologia Personalului din cadrul Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor. Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la testarea psihologică se face prin afişare pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea examinării, la poştă, prin mandat poştal sau la orice bancă, prin ordin de plată, în următorul cont:
 Cont IBAN: RO84TREZ70020G365000XXXX – deschis la ATCPMB (Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti)
 Beneficiar: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
 Cod fiscal: 4266324
 Denumire plată: taxă de examinare psihologică + numele candidatului.

Candidaţii pot contesta o singură dată rezultatul la testarea psihologică, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării; contestaţiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul unităţii unde s-au înscris.

Candidații declarați „apt” la testarea psihologică, vor prezenta o adeverință eliberată de către medicul de familie (tipizatul este publicat pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) din care să reiasă afecțiunile și
diagnosticul cu care se află în evidență, în vederea deschiderii fișei medicale.

În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” încheie fişa medicală-tip la medicul unităţii care are postul scos la concurs, după efectuarea examinării medicale, conform metodologiei şi baremelor medicale în vigoare – ordin nr.: M.194/2022/179/2022/165/C/2023/9507/2022/389/2022/48/2023/4297/2022, cu modificările şi completările ulterioare) şi o depun la structura de resurse umane a unităţii care are postul scos la concurs.

În acelaşi termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” din punct de vedere medical achită taxa de concurs în cuantum de 150 lei la casieria unităţii care are postul scos la concurs şi depun la structura de resurse umane dovada achitării acesteia.

În situația în care un candidat nu poate continua procedura de concurs, taxa nu va fi restituită. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, structura de resurse umane
din cadrul unităţii care are postul scos la concurs verifică dosarele candidaţilor înscrişi din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei şi întocmeşte un proces-verbal cu candidaţii declaraţi admis/respins, cu menţionarea motivului respingerii.

Rezultatul verificării se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor și nu poate fi contestat.

                                  Desfăşurarea concursului

Planificarea desfăşurării probelor de concurs de către candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare, va fi afişată la sediul unităţii care are postul scos la concurs şi pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.

Prima probă de concurs/examen se va desfăşura după cel puţin 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, respectiv nu mai devreme de data de 21.05.2023.

Proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului constă în redactarea unei lucrări şi rezolvarea unor teste-grilă.
Concursurile se vor desfăşura la unităţile penitenciare care au posturile
scoase la concurs sau, în cazul imposibilităţii asigurării spaţiului necesar, raportat la numărul de candidaţi care vor susţine probele de concurs, în alte locaţii din zona în care îşi are sediul unitatea care a scos posturile la concurs.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, se vor afişa în timp util pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Precizări
Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs. În cazul neocupării tuturor posturilor scoase la concurs, nu se fac redistribuiri, posturile neocupate rămânând vacante.

Modificările legislative intervenite după data publicării anunţului nu vor fi avute în vedere la susţinerea probelor de concurs. La concurs pot participa persoanele care nu au calitatea de polițist de penitenciare.
Ofiţerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadraţi în poliţia penitenciară în funcţii vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de poliţie penitenciară – agent şef principal de poliţie penitenciară. Polițiștii de penitenciare nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă (conform Anexei la Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare), potrivit art. 137 şi art. 133 lit. r) din Legea nr. 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, persoanelor care la împlinirea vârstei respective, nu îndeplinesc condiţiile minime de vechime pentru acordarea pensiei de serviciu, le încetează raporturile de serviciu, fără a putea beneficia de pensie militară de stat, conform legii.

În acelaşi context, persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare, potrivit Anexei la Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi încadrate ca poliţist de penitenciare.
Potrivit art. 98^6 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare:
“ (1) În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis” sau care rezultă din verificările efectuate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de dobândire a
calităţii de poliţist de penitenciare, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale/notelor obţinute, cu condiţia ca acesta să fi obţinut cel puţin nota 7 (şapte).
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul în care candidatul declarat „admis” comunică refuzul prezentării la post sau, ulterior emiterii actului de numire în funcţie, nu se prezintă la post în cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicării acestuia.”

Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de resurse umane din cadrul unităţii care a scos postul la concurs (conform datelor de contact prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul Anunț), precum și pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Director general
Administraţia Naţională a Penitenciarelor