Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se TRANSCRIU, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, şi cu avizul prealabil al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea primarului sectorului 1 municipiului Bucureşti şi avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

Cererea de transcriere, se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul actului şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procura specială autentificată, precum şi prin împuternicire avocaţială. Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu asistat de unul dintre părinţi sau, după caz de tutore; în cazul în care părinţii au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului. În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia au domiciliul.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Cererea de transcriere este însoţită, după caz, de următoarele documente:

lcertificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine în original, apostilat de statul emitent, fotocopie şi traducere legalizată a acestuia;

l fotocopii ale certificatelor de naştere şi căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau al paşaportului, după caz;

l declaraţii notariale, din partea ambilor soţi cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care, în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

lîn situaţia în care părinţii minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea certificatului va da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă delegat cu privire la stabilirea domiciliului minorului; în cazul în care transcrierea este prin împuternicit, se va solicita declaraţie notarială cu privire la stabilirea domiciliului minorului, dacă în cuprinsul împuternicirii nu se face referire la acest aspect.

Jurnal Press